Ankieta dotycząca kompleksowej adaptacji budynku
remizy OSP w Adamowie

Gmina Adamów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację budynku remizy OSP w celu nadania mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu powstanie infrastruktura składająca się z dwóch części – społecznej oraz gospodarczej (obejmującej przygotowanie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowo utworzonego podmiotu ekonomii społecznej). Poza tym planowane jest zagospodarowanie nieurządzonego terenu wokół obiektu.
Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.
Ankieta będzie dostępna w dniach 20-27 października 2017 r. pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1znXHVb9OhQthn6j4UEtUd4l7iqg6Qsgd8z46TlpFFng/edit?usp=sharing

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety!

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:10:19.
Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:10:19
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót