Ankieta dotycząca zagospodarowania przestrzeni
nad zbiornikiem w Jacni

Gmina Adamów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni nad zbiornikiem w Jacni w celu przywrócenia oraz nadania mu funkcji turystyczno-rekreacyjnych”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni nad zbiornikiem wodnym w Jacni w celu ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz całej Gminy Adamów. W jego ramach przewidziano: przebudowę linii brzegowej zbiornika wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych, budowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych wraz z oświetleniem parku linowego, „chaty rybaka” – budynku sanitariatów i wiaty umożliwiającej realizacje spotkań, placu zabaw i siłowni napowietrznej, sceny plenerowej oraz modernizację boiska sportowego.


Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywania LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.


Ankieta będzie dostępna w dniach 20-27 października 2017 r. pod linkiem:


https://docs.google.com/forms/d/1-SOmuObKKhgZpkSS1wISOYsWqNyzlI_o8vVN5TRvbm4/edit?usp=sharing


Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety!

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:05:20.
Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:05:20
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót