Informacje bieżące

INFORMACJA PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH


Urząd Gminy Adamów przypomina podatnikom o obowiązku złożenia deklaracji i opłacenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na 2015 rok.


Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych mówi że :


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:


1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;


2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;


3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości — bez wezwania — na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:41:24.
Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:41:24
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót