Informacje bieżące

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Adamów przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej i dzierżawy
na okres 3 lat

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Adamów informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony z dniem 13.01.2014r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i dzierżawy na okres 3 lat.


Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w obrębie Adamów oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 642/12 o pow.0,0179 ha i 642/13 o pow.0,0189 ha. Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę położone są w obrębie Boża Wola oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 423 o pow.0,14 ha, 425 o pow.0,14 ha i 570 o pow.0,15 ha.


Wzywa się osoby, którym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami / art. 34 ust.1 pkt.1 i 2/ przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonych w wykazie przeznaczonych do sprzedaży oraz poprzednich właścicieli pozbawionych prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub ich spadkobierców, do złożenia wniosków o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.do dnia 25.02.2014r.


Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Adamów /pokój nr 13/ w godzinach urzędowania lub telefonicznie tel. 84 6187 725.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła


 


 


 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Autor: danuta pliżga | Data wprowadzenia: 2014-01-13 10:48:39.
Data wprowadzenia: 2014-01-13 10:48:39
Autor: danuta pliżga
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót