Sesje Rady

I Sesja Rady Gminy na podstawie Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zamościu I


Wójt
Gminy Adamów


Adamów, dnia 13 listopada 2018 r.

OR.0002.1.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018r., zwołuję na dzień 21 listopada 2018r. /środa/ na godz. 12:30 pierwszą sesję Rady Gminy Adamów kadencji 2018 - 2023.
Obrady odbywać się będą w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 1. Otwarcie pierwszej.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

WÓJT
(-) mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:23:27.
XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy adamów

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 30 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2018r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się

XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
- dyskusja, - podjęcie uchwały
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. - dyskusja, - podjęcie uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. - dyskusja, - podjęcie uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. - dyskusja, - podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. - dyskusja, - podjęcie uchwały
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów. - dyskusja,
- podjęcie uchwały
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
22. Rozpatrzenie pism
23. Informacja Wójta o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2014 -2018. - dyskusja
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-10-31 10:39:42 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:44:02.
XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 8 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Adamów zadnia zarządzania drogą powiatową Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka na terenie gm. Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2018 roku.
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych
  - dyskusja
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:36:18 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:44:02.
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

Adamów, dnia 7 wrześmnia 2018 r

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 11 września 2018 r /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:17:00 | Data modyfikacji: 2018-09-07 08:43:35.
XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 10 sierpnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2018r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L dr.kr. 17 – Pniówek – Suchowola- Maciejówka „ /na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów/
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki w m. Bondyrz
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:17:33 | Data modyfikacji: 2018-09-07 08:43:35.
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 16 lipca 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 20 lipca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi                        na działania Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:07:38 | Data modyfikacji: 2018-07-16 10:08:16.
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 1 czerwca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 8 czerwca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 32, 22 - 440 Krasnobród na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych)
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:31:24 | Data modyfikacji: 2018-07-16 10:08:16.
XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 20 kwietnia 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:14:51 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:15:15.
XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 22 marca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2018r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego.- dyskusja- podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2017 rok.- dyskusja
 12. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej.- dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2018 r.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamów".- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy Adamów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017- dyskusja
 26. Rozpatrzenie pism
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 28. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:30:47 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:15:15.
XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 15 grudnia 2017r.

 

                            

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  - głosowanie projektu uchwały budżetowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym Gminy Adamów przez Urząd Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
  - dyskusja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta za 2017 rok
  - dyskusja
 23. Rozpatrzenie pism
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 .   Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2018 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach