XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

  Adamów, dnia 20 grudnia 2021 r.

 Przewodnicząca

 Rady Gminy Adamów

 22-442 Adamów

 pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, 22-442 Adamów odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - głosowanie projektu uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 4. Rozpatrzenie pism.

 5. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bożena Skiba

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów"

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-20 14:28:24 | Data modyfikacji: 2021-12-20 14:29:49.
XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 26 listopada 2021 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 01 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, 22-442 Adamów odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
7. Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Adamów
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Adamów.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Adamów.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
24. Rozpatrzenie pism.
25. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
26. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bożena Skiba


'Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia, są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów"

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-27 16:37:15 | Data modyfikacji: 2021-11-27 16:41:41.
XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

 Adamów, dnia 15 czerwca 2021 r.

 Przewodnicząca

 Rady Gminy Adamów

 22-442 Adamów

 pow. zamojski, woj. lubelskie

 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 20 października 2021 r. /środa/ o godz. 15:30 w sali w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, 22-442 Adamów. Odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

 W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
  na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 11. Rozpatrzenie pism.

 12. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bożena Skiba

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia, są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów"

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:27:59 | Data modyfikacji: 2021-10-15 14:31:38.
XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

 Adamów, dnia 26 lipca 2021 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2021 r. /piątek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, 22-442 Adamów odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Adamów w roku szkolnym 2021/2022

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 5. Rozpatrzenie pism.

 6. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie obrad sesji

Przewodnicząca Radym Gminy
(-) Bożena Skiba

 "Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-07-26 21:40:54 | Data modyfikacji: 2021-07-26 21:45:58.
XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

 Adamów, dnia 14 czerwca 2021 r.

 Przewodnicząca

 Rady Gminy Adamów

 22-442 Adamów

 pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 22 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 15:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów.Odbędzie się XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

 W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów
  za rok 2020.
  - debata nad raportem o stanie gminy,
  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2020 rok.

  - dyskusja.

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów
  na lata 2021-2027.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Adamów uprawnień do stanowienia
  o wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej
  w postaci dotacji celowej na zadanie bieżące: "Remont drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski"/ na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamów/.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 5. Rozpatrzenie pism.

 6. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Bożena Skiba

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-06-14 14:53:47 | Data modyfikacji: 2021-06-14 14:57:59.
XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 6 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów.Odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Udzielenie Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski.”

  - dyskusja.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  - dyskusja.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Adamów Nr XVII/138/2020 z dnia 04.11.2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów w roku 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Adamów a Gminą Krasnobród w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kaczórki, Gmina Krasnobród.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Adamów zadań utrzymaniowych
  na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021 roku, w granicach administracyjnych Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych
  na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawieaktualności studium i planów miejscowych w obszarze Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Rozpatrzenie pism.

 3. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-04-30 13:23:04 | Data modyfikacji: 2021-04-30 13:31:21.
XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 26 marca 2021 r.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2021 r. /wtorek/ o godz. 9:00 wsali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów.Odbędzie się XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r.

  - dyskusja.

 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie
  za 2020 r. z uwzględnieniem realizacji programów:
  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
  - dyskusja.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
  - dyskusja,
  podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2021 r.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
  - dyskusja,

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: Pana Piotra Sterkowskiego i Arkadiusza Rakoczego, wniesionej w dniu 15 grudnia 2020 r., Pani Teresy Garland wniesionej w dniu 23 grudnia 2020 r., Pani Agnieszki Gocel wniesionej w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO wniesionej w dniu 11 stycznia 2021 r.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.”
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

 18. Rozpatrzenie pism.

 19. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walcza | Data wprowadzenia: 2021-03-27 19:26:33 | Data modyfikacji: 2021-03-27 19:46:42.
XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

  Adamów, dnia 5 stycznia 2020 r.

 Przewodnicząca

 Rady Gminy Adamów

 22-442 Adamów

 pow. zamojski, woj. lubelskie

 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 11 stycznia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5.      Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

- dyskusja,

- podjęcie uchwały

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

9.      Rozpatrzenie pism.

10.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

11.  Zamknięcie obrad sesji

  Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-01-05 14:37:50 | Data modyfikacji: 2021-01-05 14:49:26.
XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 18 grudnia 2020 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 9:00w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21A, 22-442 Adamów odbędzie się XVIII sesja
VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.

  - dyskusja

  - podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029.

  - dyskusja

  -podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,

  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji,

  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  - głosowanie projektu uchwały budżetowej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XXVI/229/18 Rady Gminy Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (zmienioną uchwałą NR XII/92/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019 r.)

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów.

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Adamów.

 25. Rozpatrzenie pism.

 26. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/ Bożena Skiba

 
"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów”.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:38:42 | Data modyfikacji: 2020-12-18 14:44:34.
XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 30 października 2020 r.

Przewodnicząca

Rady Gminy Adamów

22-442 Adamów

pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamia się, że w dniu 04 listopada 2020 r. /środa/ o godz. 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21 A odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

 W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały,

 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  - dyskusja,

 9. Rozpatrzenie pism.

 10. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.

 11. Zamknięcie obrad sesji.

 
Przewodnicząca

Rady Gminy

(-) Bożena Skiba

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów."

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-10-30 11:51:40 | Data modyfikacji: 2020-10-30 11:52:52.
XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 18 września 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 24 września 2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie pism.
 11. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 
Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów”.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:19:32.
XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 24 lipca 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Adamów w roku szkolnym 2020/2021.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego za 2019 r. oraz o wyodrębnionych środkach na fundusz sołecki w budżecie gminy w roku budżetowym 2021.
  - dyskusja.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.
  - dyskusja.
 11. Dyskusja w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadania inwestycyjne: Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamów o dł. 5,3 km.
 12. Rozpatrzenie pism.
 13. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-07-24 13:23:30.
XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 20 maja 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 28 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 21 A odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2019.
  - debata nad raportem o stanie gminy,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwał.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjecie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za rok 2019.
  - dyskusja.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
  - dyskusja.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za rok 2019.
  - dyskusja.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za rok 2019.
  - dyskusja,
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów za rok 2019.
  - dyskusja.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów za rok 2019.
  - dyskusja.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
  - dyskusja.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/244/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategi rozwoju gminy Adamów na lat 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.).
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów w roku 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2020 r.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.”
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.”
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Adamów zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,w granicach administracyjnych Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 32. Rozpatrzenie pism.
 33. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 34. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


'Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:16:58.
XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 24 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr II/5/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia spółdzielni socjalnej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Adamów w roku szkolnym 2019/2020
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2009 – 2012 z perspektywą na 2016 rok.”
  - dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026.”
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
  - dyskusja.
  - podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie pism.
 15. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-01-24 10:31:44.
XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 20 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnemu, który uzyskał mandat w wyborach uzupełniających w dniu 15 grudnia 2019 r.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - podjęcie projektu uchwały budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XXVI/229/18 Rady Gminy Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych).
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023).
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie pism.
 20. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:09:34 | Data modyfikacji: 2019-12-20 13:11:15.
XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 12 listopada 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 20 listopada 2019r. /środa/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: 'Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka” /na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamów/.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 22. Rozpatrzenie pism.
 23. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-11-12 16:20:25.
X sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 11 października 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 17 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2019 roku.
  - dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powiadamiania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie pism.
 13. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:29:58 | Data modyfikacji: 2019-10-11 13:32:06.
IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Adamów
Tomasz Michałuszko
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz 3290 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej; - dyskusja,- podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023;- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego- dyskusja, - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sadu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023;- dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie pism.
 12. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad sesji

 Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Adamów

  (-) Tomasz Michałuszko

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:15:10.
VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów


VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów
Adamów, dnia 12 lipca 2019r.
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 16 lipca 2019 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

 

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka”/ na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie pism.
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-07-12 09:51:38 | Data modyfikacji: 2019-07-12 09:56:02.
VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 27 maja 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 4 czerwca 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018
  - debata nad raportem o stanie gminy
  - podjecie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 -2024
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:03:32.
VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 30 kwietnia 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 9 maja 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za rok 2018
  - dyskusja
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  - dyskusja
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule – Hutki w miejscowości Bondyrz
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy  o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz  i dźwięk)  oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:19:26 | Data modyfikacji: 2019-04-30 12:21:06.
V sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 22 marca 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019 -2021
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 12 października 2018 r.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Rozpatrzenie pism
 16. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-03-22 12:33:08.
IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 17 stycznia 2019r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2019r. /czwartek/ o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Rozpatrzenie pism
 15. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy  o samorządzie gminnym posiedzenia   są rejestrowane (obraz  i dźwięk)  oraz będą transmitowane  przez Internet. Administratorem danych osobowych   jest Wójt Gminy"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:00:39.
III sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów

Adamów, dnia 20 grudnia 2018 r.


Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2018r. /piątek/ o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - dyskusja - podjęcie uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 - dyskusja- podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- dyskusja- podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 - odczytanie projektu uchwały budżetowej- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej- głosowanie projektu uchwały budżetowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości - dyskusja- podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dyskusja - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów - dyskusja- podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów- dyskusja- podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy - dyskusja - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów - dyskusja -podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów - dyskusja - podjęcie uchwały
 19. Rozpatrzenie pism
 20. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące
 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 


"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy"

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-12-21 10:12:29.
II sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów


Adamów, dnia 23 listopada 2018 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2018r. /czwartek/ o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych

5.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji

6.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

7.Ustalenie stałych składów komisji rady gmiy;

- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska
- Komisji Skarg, wniosków i petycji

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej,- dyskusja, -podjęcie uchwały

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, - dyskusja, - podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018, - dyskusja, - podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie udzielania posiłku w szkole i w domu na lata 2019-2023”, - dyskusja, - podjęcie uchwały

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przekazania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, - dyskusja, - podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów, - dyskusja, - podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie pism, - dyskusja

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz będą transmitowane przez Internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:04:49.
I Sesja Rady Gminy na podstawie Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Zamościu I


Wójt
Gminy Adamów


Adamów, dnia 13 listopada 2018 r.

OR.0002.1.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018r., zwołuję na dzień 21 listopada 2018r. /środa/ na godz. 12:30 pierwszą sesję Rady Gminy Adamów kadencji 2018 - 2023.
Obrady odbywać się będą w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 1. Otwarcie pierwszej.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

WÓJT
(-) mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:23:27.
XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy adamów

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 30 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2018r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się

XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
- dyskusja, - podjęcie uchwały
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego. - dyskusja, - podjęcie uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. - dyskusja, - podjęcie uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. - dyskusja, - podjęcie uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. - dyskusja, - podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. - dyskusja, - podjęcie uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. - dyskusja, - podjęcie uchwały
19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. - dyskusja, - podjęcie uchwały
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów. - dyskusja,
- podjęcie uchwały
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów. - dyskusja, - podjęcie uchwały
22. Rozpatrzenie pism
23. Informacja Wójta o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2014 -2018. - dyskusja
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-10-31 10:39:42 | Data modyfikacji: 2018-10-31 10:44:02.
XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 8 października 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 12 października 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Adamów zadnia zarządzania drogą powiatową Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka na terenie gm. Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2018 roku.
  - dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych
  - dyskusja
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-08 14:36:18.
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

 

Adamów, dnia 7 wrześmnia 2018 r

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 11 września 2018 r /wtorek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.


W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:17:00 | Data modyfikacji: 2018-09-07 08:43:35.
XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 10 sierpnia 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2018r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L dr.kr. 17 – Pniówek – Suchowola- Maciejówka „ /na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów/
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki w m. Bondyrz
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:17:33.
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 16 lipca 2018r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 20 lipca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi                        na działania Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Rozpatrzenie pism
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2018-07-16 10:07:38 | Data modyfikacji: 2018-07-16 10:08:16.
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 1 czerwca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 8 czerwca 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.
W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 32, 22 - 440 Krasnobród na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych)
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Rozpatrzenie pism
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:31:24.
XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 20 kwietnia 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:14:51 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:15:15.
XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów
Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie
Adamów, dnia 22 marca 2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2018r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego.- dyskusja- podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2017 rok.- dyskusja
 12. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej.- dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2018 r.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamów".- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów.
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy Adamów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.- dyskusja
  - podjęcie uchwały
 25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017- dyskusja
 26. Rozpatrzenie pism
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 28. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:30:47.
XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 15 grudnia 2017r.

 

                            

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 grudnia 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b, odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej
  - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  - głosowanie projektu uchwały budżetowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym Gminy Adamów przez Urząd Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
  - dyskusja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2017 rok
  - dyskusja
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 22. Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta za 2017 rok
  - dyskusja
 23. Rozpatrzenie pism
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 .   Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2018 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2019 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2020 .   Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2021 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-12-15 12:27:57
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach