OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Adamów
z dnia 6 marca 2023 r.

 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Adamów
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Adamów

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 559) zawiadamiam, że w dniach: od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Adamów.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy[1] w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów. Projekt Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl   i na stronie https://www.adamow.gmina.pl 

Konsultacje społeczne prowadzone będą: od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów https://www.adamow.bip.gmina.pl   i na stronie https://www.adamow.gmina.pl oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie,
Adamów 11 b, 22-442 Adamów. Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:

a)    drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

b)    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów,

c)    osobiście w Urzędzie Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów, w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: godz. 700 do godz. 1500,

2)  zbieranie do protokołu uwag ustnych:

a)    osobiście w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów, w pok. nr 2 w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr 84 61 86 102 w godzinach od 700 do 1500,

b)    badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Link do ankiety dostępny będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów https://www.adamow.bip.gmina.pl i na stronie https://www.adamow.gmina.pl 

3)  spotkania rewitalizacyjnego organizowanego w formie stacjonarnej lub online. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów

https://www.adamow.bip.gmina.pl    i na stronie https://www.adamow.gmina.pl  na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszar zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice wyżej wymienionych obszarów, a także diagnozą służącą delimitacji oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od 14 marca 2023 r. Można będzie zapoznać się z nimi:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl  

b)    na stronie internetowej: https://www.adamow.gmina.pl   

c)    w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów, pok. nr 2.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl

b)    na stronie internetowej: https://www.adamow.gmina.pl  

c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a)    z datą wpływu przed od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.,

b)    niepodpisane imieniem i nazwiskiem,

c)    przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami  rewitalizacji).

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Adamów reprezentowany przez Wójta Gminy Adamów (adres: ul.         Adamów 11 b, 22-442 Adamów, adres e-mail poczta@adamow.gmina.pl, nr tel.: 84 6186 102).

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO oraz art. 6 ust. 1, 2 i 3, art.6a w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 1) – 6) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów.

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 50 lat.

5)      Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


[1]Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są:

   1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2023-03-07 10:52:28 | Data modyfikacji: 2023-03-07 10:54:19.

Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - FORMULARZ KONSULTACYJNY ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY ADAMÓW ORAZ DIAGNOZY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - PROTOKÓŁ ZGŁASZANIA UWAG USTNYCH I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ADAMÓW

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - Wzór anonimowej ankiety konsultacyjnej (dostępnej on-line)

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2023-03-07 11:18:20.
Link do ankiety prowadzonej w ramach konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy Adamów
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKQH8SeCu_ZhUqwO__IXg80fDJOd2BfDy-QYQ56MUeZl3Bg/viewform

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-03-14 11:48:32.
 Projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegrdowanego i obszaru rewitalizacji

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-03-14 11:50:17.
 Załącznik nr 1 do uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-03-14 11:52:49 | Data modyfikacji: 2023-03-14 11:58:17.

Diagnoza delimitacyjna Gminy Adamów.pdf


Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - FORMULARZ KONSULTACYJNY ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY ADAMÓW ORAZ DIAGNOZY


Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - PROTOKÓŁ ZGŁASZANIA UWAG USTNYCH I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ADAMÓW


Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - Wzór anonimowej ankiety konsultacyjnej (dostępnej on-line)

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-03-14 12:02:47 | Data modyfikacji: 2023-03-14 12:11:24.
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Adamów
z dnia 6 marca 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Adamów
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Adamów

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 559) zawiadamiam, że w dniach: od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Adamów.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy[1] w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów. Projekt Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl   i na stronie https://www.adamow.gmina.pl 

Konsultacje społeczne prowadzone będą: od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów https://www.adamow.bip.gmina.pl   i na stronie https://www.adamow.gmina.pl oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie,
Adamów 11 b, 22-442 Adamów. Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:

a)    drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

b)    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów,

c)    osobiście w Urzędzie Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów, w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: godz. 700 do godz. 1500,

2)  zbieranie do protokołu uwag ustnych:

a)    osobiście w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów, w pok. nr 2 w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr 84 61 86 102 w godzinach od 700 do 1500,

b)    badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Link do ankiety dostępny będzie na stronie internetowej https://www.adamow.bip.gmina.pl i na stronie https://www.adamow.gmina.pl 

3)  spotkania rewitalizacyjnego organizowanego w formie stacjonarnej lub online. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów

https://www.adamow.bip.gmina.pl    i na stronie https://www.adamow.gmina.pl  na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszar zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice wyżej wymienionych obszarów, a także diagnozą służącą delimitacji oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od 14 marca 2023 r. Można będzie zapoznać się z nimi:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl  

b)    na stronie internetowej: https://www.adamow.gmina.pl   

c)    w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  Adamów 11 b, 22-442 Adamów, pok. nr 2.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów:

https://www.adamow.bip.gmina.pl

b)    na stronie internetowej: https://www.adamow.gmina.pl  

c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a)    z datą wpływu przed od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.,

b)    niepodpisane imieniem i nazwiskiem,

c)    przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami  rewitalizacji)

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Adamów reprezentowany przez Wójta Gminy Adamów (adres: ul.         Adamów 11 b, 22-442 Adamów, adres e-mail poczta@adamow.gmina.pl, nr tel.: 84 6186 102).

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO oraz art. 6 ust. 1, 2 i 3, art.6a w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 1) – 6) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów.

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 50 lat.

5)      Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


[1]Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są:

   1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-03-14 12:12:26 | Data modyfikacji: 2023-03-14 12:18:33.
Informacja

Dnia 12 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.00 w budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie odbyło się spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów. Jest to wstępny etap do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów". Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy uwag i informacji odnośnie projektu uchwały wraz z diagnozą. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz Szykuła a następnie głos zabrał Pan Michał Flis właściciel firmy Draft Consulting, który przybliżył zebranym zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, zaprezentował szczegóły opracowania diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji a także omówił projekt Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów. Na zebraniu obecni byli mieszkańcy gminy: radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W końcowej części spotkania odbyły się rozmowy i dyskusje na temat pomysłów projektów, które wkrótce będzie można zgłaszać do wpisania do GPR-u.

Załączniki:
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2023-04-18 14:15:07.
Obwieszczenie

 Adamów, dnia 12 czerwca 2023 r

 Obwieszczenie
Wójta Gminy Adamów
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Wójt Gminy Adamów  działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2023 r.  Rada Gminy Adamów podjęła Uchwałę Nr  XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Przyjęta uchwała uruchamia proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów do 2030 roku dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XLII/343/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów.

Uchwała Rady Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2023 roku nr XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów do 2030 jest dostępna na stronie internetowej www.adamow.gmina.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-06-13 10:50:56 | Data modyfikacji: 2023-06-13 10:51:47.
Informacja

Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 r. Rada Gminy Adamów  podjęła uchwałę nr XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich mieszkańców (w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji obejmującego miejscowości: Suchowola, Bliżów oraz Potoczek) na otwarte spotkanie rewitalizacyjne. W trakcie spotkania  przedstawiona zostanie cześć założeń dokumentu, tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji. Odbędą się warsztaty projekcyjne  w zakresie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Spotkanie odbędzie się dnia 28.06.2023 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów.

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spacerze badawczym:

 1. godz. 11:15- Suchowola – rozpoczęcie spaceru przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.
 2. godz. 11:45 Potoczek - rozpoczęcie spaceru przy świetlicy w Potoczku.
 3. godz. 12:15 Bliżów -  rozpoczęcie spaceru przy świetlicy w Bliżowie.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2023-06-27 14:35:33 | Data modyfikacji: 2023-06-27 14:36:11.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy ADAMÓW DO 2030 R.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Nr XLII/343/2023 Rady Gminy Adamów  z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek:

1. Bliżów- powierzchnia: 3,852851 km2

2. Potoczek - powierzchnia: 2,976911 km2

3. Suchowola - powierzchnia: 10,205532 km2.

Wyznaczano obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 17,035294 km, co stanowi: 15,39% całkowitej powierzchni gminy (wynoszącej 110,672994 km2).

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały Nr XLIV/356/2023 z dnia 9 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do roku 2030 w terminie 13.07.2023 r. - 13.08.2023r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

Sfera

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

 

Społeczna

 

 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej

1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznej i w trudnej sytuacji życiowej

1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwość wszechstronnego rozwoju  i zwiększenie szanse edukacyjnych  w obszarze rewitalizacji

1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami

Gospodarcza

2. Wzmocnienie sfery gospodarczej

2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji

2.2 Rozwój przedsiębiorczości   

Środowiskowa

Techniczna

Przestrzenno-funkcjonalna

3. Odnowa wizerunku obszaru rewitalizacji

3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz  obiektów publicznych

3.2  Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej

3.3 Popraw jakości środowiska naturalnego

 

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Adamów,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 13.07.2023 r. do 13.08.2023 r. można złożyć:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: poczta@adamow.gmina.pl
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów , pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisane „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” ,w wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Adamów do 2030 r.

Informacja o możliwości uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów  do 2030 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR.  Do pracy w ramach zespołu zapraszamy przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców. W szczególności zachęcam do udziału osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunów takich osób oraz organizacje działające na rzecz takich osób. 

Partycypacja społeczna w ramach opracowania GPR stanowi bardzo  ważny element. Pozwala bowiem na wypracowanie najbardziej adekwatnych metod i form służących eliminacji zdiagnozowanych problemów.

Swoją kandydaturę należy zgłosić osobiście do 17.07.2023 r. do Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00-15.00. Informacje w tej sprawie można również przesłać drogą mailową na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Informujemy, iż liczba członków jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 osób.  Wobec czego, decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Załącznik nr 1 - Regulamin naboru przedsięwzięć

Załącznik nr 2 - Formularz przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-07-06 13:37:02 | Data modyfikacji: 2023-07-06 14:12:39.
PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH
ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 28 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów (Adamów 11b) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Spotkanie miało formę warsztatów projekcyjne w zakresie celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz  odpowiadających im przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. W pierwszej części warsztatów przedstawione zostały wyniki szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji oraz wynikające z tego założenia części planistycznej GPR. Dopracowywano kwestię potencjałów obszaru rewitalizacji. Następnie wspólnie zaprojektowano cele rewitalizacji, wizję obszaru rewitalizacji po zakończeniu realizacji całego procesu oraz planowane efekt działań. Mając na względzie opracowane cele rewitalizacji i wizję obszaru po zakończeniu procesu zaplanowano szkic przedsięwzięć przeciwdziałających negatywnie zdiagnozowanym problemom.


Kolejnym elementem zapewniającym partycypacyjny charakter procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji był spacer badawczy prowadzony we wszystkich jednostkach wchodzących w skład wyznaczonego  obszaru rewitalizacji, tj. Bliżowie, Potoczku i Suchowoli. Spacer badawczy odbył się w dniu 28.06.2023 r. Uczestnicy spaceru mieli możliwość bezpośredniej obserwacji przestrzeni i zauważenia obszarów deficytowych, których w inny sposób nie dało by się zauważyć.  Kluczowym zamierzeniem tego narzędzia jest możliwość spojrzenia na przestrzeń ze swojej perspektywy – użytkownika/użytkowniczki przestrzeni, identyfikując problematyczne miejsca i sytuacje oraz miejsca i pomysły na rozwój tej przestrzeni. W trakcie spaceru dokonano oceny przestrzeni oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych, problemów w zakresie efektywności energetycznej budynków). Podczas spaceru zebrano cenne uwagi i propozycje dotyczące potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych. Pozwolił on również na zebranie pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni (np. nowe lokalizacje ławek, placu zabaw, itd.). Spacer pozwolił na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwił poddanie różnych rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje ze spaceru posłużą do projektowania nowych i ulepszania dotychczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni obszaru rewitalizacji.


W pierwszej kolejności spacer badawczy przeprowadzono w miejscowości Bliżów. Na szczególną uwagę zwraca budynek świetlicy oraz przyległy do niego teren.


W następnej kolejności spacer obył się w miejscowości Potoczek. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje budynek oraz teren przy świetlicy. W budynku siedzibę ma biblioteka gminna. Jest to miejsce szczególnie ważne dla społeczności lokalnej miejscowości. Obok znajduje się budynek gminy mieszkalny.


Ostatnią z miejscowości, gdzie odbył się spacer studyjny była Suchowola. W obrębie tej jednostki wchodzącej w skład obszaru rewitalizacji znajduje się największa liczba zdegradowanych przestrzeni i terenów. Kolejno dokonano oceny następujących przestrzeni: a) tereny sportowe, b) obszar, w obrębie którego znajdował się niegdyś zbiornik wodny, c) tereny byłego kółka rolniczego, d) plac zabaw oraz e) plac znajdujący się nieopodal Kościoła Parafialnego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Magdalena Galant | Data wprowadzenia: 2023-07-17 09:42:43 | Data modyfikacji: 2023-07-17 09:43:27.
Data wprowadzenia: 2023-07-17 09:42:43
Data modyfikacji: 2023-07-17 09:43:27
Autor: Magdalena Galant
Opublikowane przez: Mariusz Wujec