Tłumacz języka migowego

 (PJM, SJM i SKOGN)

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Adamów w godzinach 7:00 – 15:00 przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy),

 • tłumacza SJM (system językowo – migowy),

 • tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Gminy Adamów z pomocy osoby przybranej, to jest osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Gminy Adamów co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem:

 • kontaktując się telefonicznie pod numerem: 84 6186 102 lub 84 6187 711;

 • wysyłając fax pod numer : 84 6186 119;

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@adamow.gmina.pl;

 • przy pomocy skrzynki podawczej ePUAP /UGADAMOW/skrytka;

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b; 22-442 Adamów;

 • osobiście w siedzibie urzędu lub przez inną osobę, która została wybrana przez zainteresowanego.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

 • propozycję terminu;

 • krótkie określenie sprawy;

 • kontakt zwrotny, na który prześlemy informację z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy poługujesz się systemem komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione został przygotowany wzór zgłoszenia wraz z szczegółową klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Wniosek w sprawie zapewnienia tłumacza języka migowego.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:15:31 | Data modyfikacji: 2021-11-10 12:20:28.
Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:15:31
Data modyfikacji: 2021-11-10 12:20:28
Opublikowane przez: Mariusz Wujec