Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”


 Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). oraz uchwały Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Adamów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.


W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 15.09.2021 r. do 20.10.2021 r.


ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA W DNIACH OD 15.09. 2021 R. DO 20.10.2021 R.:


Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie Adamów 11 b, 22-442 Adamów w pok. nr 2 oraz   poniżej w plikach do pobrania (dostępne od 15.09.2021r.).


Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Adamów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Adamów, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy.


Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.


Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza w następujący sposób: 


a)   osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5), Adamów 11b, 22-442 Adamów,


b)   pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów,


c)   drogą mailową: poczta@adamow.gmina.pl lub faksem na nr: 84 6186119


d)   system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Adamowie /UGADAMOW/skrytka


Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od 15 września 2021 r. do 20 października 2021 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 20 października 2021 r.


ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 28.09.2021 r. 


W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie (świetlica wiejska).


Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poczta@adamow.gmina.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 6186102 do 27.09.2021 r. do godz. 15.30, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.


Wójt Gminy Adamów


/-/mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-09-08 14:11:04 | Data modyfikacji: 2021-09-08 14:14:45.
Załączniki

Strategia Rozwoju Gminy Adamow do konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania uwag

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-09-15 20:58:10 | Data modyfikacji: 2021-09-15 21:07:07.

 W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku” Wójt Gminy Adamów przedkłada Raport z konsultacji Społecznych oraz poprawioną wersję projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku”.


Strategia Rozwoju Gminy Adamów.pdf

Raport

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:16:36 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:17:14.
 Raport z konsultacji społecznych projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.”

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:04:11 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:14:00.
OBWIESZCZENIE

 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PN.
„STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU"

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Pismem znak: WSTIII.410.138.2021.KŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zajął stanowisko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu

Pismem znak: DNS-NZ.7016.161.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.  Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:59:30 | Data modyfikacji: 2021-12-30 14:02:10.
Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:59:30
Data modyfikacji: 2021-12-30 14:02:10
Opublikowane przez: Mariusz Wujec