Wójt Gminy Adamów – Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. na terenie Gminy Adamów.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

  1. być pełnoletnim,
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Adamów,
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  5. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  6. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

Jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email
  2. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów pok. nr 10

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – powszechny spis rolny 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 846187714 w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Adamów
/-/ mgr Dariusz Szykuła

Zgłoszenie.pdf

Oświadczenie.pdf

Szczegółowa klauzula informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:53:28.
Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:53:28
Opublikowane przez: Mariusz Wujec