DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Gmina Adamów (Adamów 11b, 22-442 Adamów, tel. 84 618 61 02, fax. 84 6186 119, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Adamów https://adamow.bip.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-03.

Strona internetowa www.adamow.gmina.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową, którą jest Mariusz Wujec, m.wujec@adamow.gmina.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gmina Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów

Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej 849. Do wejścia prowadzi chodnik.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku na drugim piętrze. Na parterze i piętrach znajdują się korytarze, przez który może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do korytarza na parterze prowadzą schody na I i II piętro. W budynku nie ma windy.

Toalety znajdujące się na II piętrze nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W gminie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza języka migowego(PJM, SJM i SKOGN) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Adamów w godzinach 7:00 – 15:00 przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy),

  • tłumacza SJM (system językowo – migowy),

  • tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Usługa tłumacza języka migowego jest tymczasowo niedostępna.

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Gminy Adamów z pomocy osoby przybranej, to jest osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:24:59 | Data modyfikacji: 2023-04-03 12:17:24.
Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:24:59
Data modyfikacji: 2023-04-03 12:17:24
Autor: Mariusz Wujec
Opublikowane przez: Mariusz Wujec