RIG 271.1R.2020- Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz gminy Adamów

RIG 271.1R.2020- Usługi konserwacji i napraw
bieżących w branży elektrycznej na rzecz gminy
Adamów

RIG 271.1R.2020

Adamów, 2020-01-21

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU;

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, opartego na Zarządzeniu Wójta Gminy Adamów 3/17 z dnia 2 stycznia 2017 r o, wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro - numer sprawy RIG 271.1R.2020, w zadaniu pn. 271 1R 2020 – Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz gminy Adamów

1.W związku z planowaną realizacją Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania w ciągłej eksploatacji, napraw bieżących w szczególności:
1) Punkty świetlne stanowiące własność Gminy Adamów (słupy wraz z oprawami) – 591 szt.- rozmieszczone na terenie Gminy Adamów, ilość zmienna podane dane dotyczą dnia przygotowywania niniejszej dokumentacji. Możliwy przyrost o 166 sztuk punktów oświetleniowych (lampy uliczne) w trakcie trwania umowy, zamawiający złożył wniosek w działaniu 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2) Skrzynki sterownicze i programowe
3) Instalacje elektryczne i sterownicze stanowiące własność Gminy Adamów bądź będące w jej zarządzie lub użytkowaniu, tj:
- Budynek zajmowany na siedzibę Urzędu Gminy Adamów, budynek tzw. Ośrodka Zdrowia w m. Suchowoli, budynki po byłych szkołach w m. Bondyrz, obsługa bieżąca i naprawy w budynkach szkół w m. Suchowola i Szewnia Górna wraz z infrastrukturą znajdującą się na terenie przyległym, budynek CIS w Jacni. Obsługa konserwacji i naprawy w budynkach innych i nie wymienionych wyżej, których Gmina Adamów jest użytkownikiem lub użytkuje – na zlecenie zamawiającego.
- Budynki świetlic wiejskich, strażnic OSP wraz z infrastrukturą
- Tereny objęte rewitalizacją i nowo powstałe obiekty i budynki w m. Jacnia i Adamów.
- Baza techniczna (była baza SKR) – w m. Potoczek
- Hydrofornie w m. Potoczek,
- Przepompownia w m. Potoczek, Suchowola
- Hydrofornia w m. Adamów,
- Oczyszczalnia ścieków w m. Adamów
- Oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody w m. Bondyrz
- Lokale socjalne, komunalne których właścicielem jest Gmina Adamów
- Obsługa i zabezpieczenie w energię elektryczną, imprez organizowanych przez Gminę Adamów w czasie trwania umowy
- Współpraca i doradztwo dla zastosowania rozwiązań oraz pomoc podczas współpracy z PGE w zakresie realizacji inwestycji

2. Ciągle monitorowanie mienia Gminy Adamów pod względem bezawaryjnego funkcjonowania rzeczy oraz zapobiegania awariom a należyte wykonywanie zapisów umownych oparte będzie na wiedzy i doświadczeniu wykonującego zapisy umowy.

3. Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 45231400-9 Roboty w zakresie linii energetycznych, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych - 45315100-9

A. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2022 r.
B. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy)
C. Wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia oferty oraz niezbędną dokumentacje techniczną uzyskać można w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na prośbę wykonawcy.

Informuje się, że zaproponowane ceny oraz inne wymagana parametry będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska najwyższą sumą punktów w podanych kryteriach zostanie wezwany do podpisania umowy. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

4. Kryteria oceny ofert (K) i ich znaczenie:
Cena brutto (CB) – 80%
Czas na podjęcie napraw wyrażony w godzinach (CN) – 20 %
1 % = 1 pkt, max ilość punktów 100
Najkorzystniejsza oferta uzyska najwyższą sumą punktów z wyliczenia K=CB+CN.
Wyliczenie punktacji w kryteriach;
CB= najniższa oferta oceniana badana /oferta oceniana badana * 80
CN= najkrótsza oferta oceniana badana /oferta oceniana badana * 20

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2020-01-29 do godz. 10:00. składanie ofert, w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów, Pokój nr 4 – Sekretariat

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą na adres:
Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów.
Koperta musi zawierać oznaczenie
,, Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów, nie otwierać przed 2020-01-29 godziną 10:00”


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Spr. Formalne Piotr Brach ;+48-84-6187715; p.brach@adamow.gmina.pl />Fax +48-846186119

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
- Formularz cenowy/oferty
- Oświadczenie o spełnieniu warunków
- projekt umowy

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Darius Szykuła

Dokumentacja postępowania RIG 271.1R.202

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-01-23 13:27:22 | Data modyfikacji: 2020-01-23 13:28:22.

Zobacz:
 RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej .  RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze .  RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych .  RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót  .  ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW .  RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola .  RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł .  RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów .  RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów .  RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego .  RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli .  RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017 .  RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola .  RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego .  RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km  .  RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o .  RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów .  RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów .  RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego .  RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki .  RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018 .  RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach .  RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek .  RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów .  RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia .  RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni .  RIG 271.7.1R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  RIG 271.8R.2018 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2018/2019 .  RIG 271.9R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  Wymiana dachu na budynkach świetlic wiejskich wm. Fekliksówka, Suchowola (Suchowola B)  .  RIG 271.1R.2019- Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów .  RIG 271.3R.2019 - Usługi geodezyjne w roku 2019 .  RIG 271.6R.2019-Budowa, wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów - realizacja z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku .  RIG 271.7R.2019 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych  .  RIG 271 9R 2019 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola, dz. nr ew. 2960/2 .  RIG 271.11R.2019- ,,Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2019/2020 .  RIG 271.12R.2019 - Remont mostu drewnianego w m. Bondyrz .  RIG 271.14R.2019 - Rozbiórka budynku remizo-świetlicy w m. Suchowola-Kolonia .  RIG 271.1R.2020- Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz gminy Adamów .  RIG 271.2R.2020 Utworzenie parku edukacyjnego ,,Roztoczańska kraina ryb’’ . 
Data wprowadzenia: 2020-01-23 13:27:22
Data modyfikacji: 2020-01-23 13:28:22
Opublikowane przez: piotr brach