OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” w dniach od 07.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w pokoju numer 13 w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://adamow.bip.gmina.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, lub drogą poczty elektronicznej na adres poczta@adamow.gmina.pl do dnia 28.11.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Adamów.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:42:36 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:55:41.

Adamów, 27.12.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Adamów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Adamów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
W piśmie z dnia 27.11.2019 r. (znak DNS-NZ.7016.235.2019.MW) Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
W piśmie z dnia 28.11.2019 r. (znak: WSTIII-410.98.2019.KŁ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, również uzgodnił, iż dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ponadto na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z póżn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Adamów dnia 07.11.2019 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
Dokument został wyłożony w dniach od 07.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r., do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w pokoju numer 13, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://adamow.bip.gmina.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
Uwagi można było zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Adamów lub drogą poczty elektronicznej do dnia 28.11.2019 r.
W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b.
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

 Uzasadnienie.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-12-27 14:56:31 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:58:41.
Obwieszczenie o uchwaleniu przez Radę Gminy
Adamów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na
lata 2023 - 2026

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 26.02.2020r.
o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283) Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:

  1. Uchwaleniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026.
  2. Możliwości zapoznania się z uchwałą NR XIII/105/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 oraz z treścią załącznika do w/w uchwały
    - w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.adamow.gmina.pl oraz www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce konsultacje społeczne
    - w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22 – 442 Adamów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Uchwała XIII/105/2020.pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:08:52.
Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:08:52
Opublikowane przez: Piotr Brach