Program Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą 2023-2026

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” w dniach od 07.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, w pokoju numer 13 w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://adamow.bip.gmina.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, lub drogą poczty elektronicznej na adres poczta@adamow.gmina.pl do dnia 28.11.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Adamów.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:42:36 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:55:41.
Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:42:36
Data modyfikacji: 2019-11-07 13:55:41
Opublikowane przez: Piotr Brach