Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 2/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 3/19 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu zdawczo odbiorczego

ZARZĄDZENIE NR 4/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 5/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 6/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

ZARZĄDZENIE NR 7/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 8/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 9/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 10/19 w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Kuźma pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w

ZARZĄDZENIE NR 11/19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie "Adamów w sieci bez barier" realizowanym w ramach projektu grantowego „W sieci bez barier" III Oś priorytetowa: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa"

ZARZĄDZENIE NR 12/19 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w ramach mikroprojektu „Adamów w sieci bez barier" realizowanym w ramach projektu grantowego „W sieci bez barier" III Oś priorytetowa:

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczni

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z t

ZARZĄDZENIE NR 15/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 16 /19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 17/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 18/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 19/19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 20/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 21/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 22/19 w sprawie zmiany wersji użytkowego programu podatkowego stosowanego w Urzędzie Gminy Adamów - program do obsługi zwrotu podatku akcyzowego AK

ZARZĄDZENIE NR 23/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 24/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 25 /19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/19 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dziec

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacj

ZARZĄDZENIE NR 29/19 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 30/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 31/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 32/19 w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 33/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/19 w sprawie powołania stałego Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Adamów oraz określenia zasad jego opracowywania

ZARZĄDZENIE NR 35/19 w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 37/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 38/19 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz

ZARZĄDZENIE NR 39/19 w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 40/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 41/19 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r. oraz ustalenia wysokości tych nagród

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 w sprawie przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r., oraz działacza sportowego i ustalenia wysokości tych nagród

ZARZĄDZENIE NR 43/19 w sprawie powołania komisji do oględzin nieruchomości położonej w obrębie Bondyrz oznaczonej numerem działki 1678 w związku z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy

ZARZĄDZENIE NR 44/19 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wylewania nieczystości ciekłych bezpośrednio do ziemi przez ........ zam. Suchowola w związku z pismem Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowisk

ZARZĄDZENIE NR 45/19 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 46/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 48/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 49/19 w sprawie powołania komisji szacowania strat na drogach gminnych

ZARZĄDZENIE NR 50/19 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Adamów za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 51/19 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE NR 53/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II"

ZARZĄDZENIE NR 54/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 55/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE NR 56/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 57/19 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 58/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE NR 59/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 60/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE Nr 62/19 w sprawie powołania komisji sprawującej nadzór nad uprawami konopi włóknistych na terenie Gminy Adamów w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63/19 w sprawie powołania komisji do skontrolowania wykonania prac polegających na remoncie zewnętrznej elewacji kaplicy kruchta, prezbiterium z zakrystiami w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku wpisanego do rejestru zabytków wojewódz

ZARZĄDZENIE NR 64/19 w sprawie powołania komisji do skontrolowania wykonania prac polegających na remoncie kościoła filialnego i remoncie dzwonnicy kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa w miejscowości Potoczek tj. zabytku wpisanego do

ZARZĄDZENIE NR 65/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE Nr 66/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE NR 67/19 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

ZARZĄDZENIE NR 68/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 69/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Adamów oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Adamów i zakładach budżetowych Gminy Adamów.

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 w sprawie wyznaczenie pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem

ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie powołania komisji do przejęcia przez Gminę Adamów od ... części działki nr 1789 położonej w obrębie Jacnia wraz z budynkiem, w związku z zawarciem ugody sądowej

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 w sprawie wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finan

ZARZĄDZENIE NR 78/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 79/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 80/19 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 81/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 83/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej or

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 w sprawie powołania komisji do skontrolowania wykonania prac polegających na remoncie zewnętrznej elewacji kaplicy kruchta, prezbiterium z zakrystiami w ramach kontynuacji prac w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku wpisanego do

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 w sprawie powierzenia Pani Magdzie Krupa obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 w sprawie wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki gruntami

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ZARZĄDZENIE NR 105/2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Adamów oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności („split payment") oraz w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT pr

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 107/2019 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 108/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 109/19 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku oraz szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw księgowo - podatkowych

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 118/2019 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla projektów 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim -edycja III 2. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

ZARZĄDZENIE NR 120/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku

ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 w sprawie zamian w Zarządzeniu Nr 26/12 z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:10:27.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-05 09:10:27
Opublikowane przez: Piotr Brach