Sesje i uchwały Rady Gminy Adamów VIII kadencji (kadencja 2018-2023)

IX Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 19 sierpnia
2019 roku

UCHWAŁA NR IX/63/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR IX/64/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023

UCHWAŁA NR IX/66/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego

UCHWAŁA NR IX/67/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 19 sierpnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:47:47.
VIII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 16 lipca 2019
roku

UCHWAŁA NR VIII/53/19 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/55/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/56/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR VIII/57/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR VIII/58/19 w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka" /na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamó

UCHWAŁA NR VIII/59/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/60/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

UCHWAŁA NR VIII/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/62/19 w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 16 lipca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:39:30.
VII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 4 czerwca 2019
r.

UCHWAŁA Nr VII/47/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/48/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/49/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/50/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr VII/51/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA Nr VII/52/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 - 2024

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 4 czerwca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:33:23.
VI Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 9 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr VI/43/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr VI/44/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA Nr VI/45/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule - Hutki w miejscowości Bondyrz

UCHWAŁA Nr VI/46/19 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 9 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:57:58.
V Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr V/34/19 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr V/35/19 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr V/36/19 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

UCHWAŁA Nr V/37/19 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 12 października 2018r.

UCHWAŁA Nr V/38/19 - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

UCHWAŁA Nr V/39/19 - w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA Nr V/40/19 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r.

UCHWAŁA Nr V/41/19 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów

UCHWAŁA Nr V/42/19 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-06 12:51:35.
IV Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia
2019 r.

UCHWAŁA NR IV/26/19 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/27/19 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR IV/28/19 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR IV/29/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

UCHWAŁA NR IV/30/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR IV/31/19 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR IV/32/19 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IV/33/19 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroni

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 24 stycznia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:32:04.
III Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia
2018 r.

UCHWAŁA NR III/13/18 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR III/14/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR III/15/18 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025

Uchwała NR III/16/18 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

UCHWAŁA NR III/17/18 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

UCHWAŁA NR III/18/18 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWŁA NR III/19/18 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/20/18 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów

UCHWŁA NR III/21/18 - w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

UCHWAŁA NR III/22/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/23/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Srodowiska Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/24/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/25/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na III sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 28 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-09 10:49:46.
II Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada
2018 r.

UCHWAŁA NR II/3/18 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/4/18 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania

UCHWAŁA NR II/5/18 - w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania

UCHWAŁA NR II/6/18 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR II/7/18 - w sprawie powołania Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR II/8/18 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR II/9/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR II/10/18 - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie udzielania posiłku w szkole i w domu na lata 2019-2023"

UCHWAŁA NR II/11/18 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

UCHWAŁA NR II/12/18 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na II sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 29 listopada 2018 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:32:04.
I Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada
2018 r

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR I/2/2018 Rady Gminy Adamóww sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na I sesji kadencji 2018 - 2023 Rady Gminy Adamów w dniu 21 listopada 2018 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:48:20 | Data modyfikacji: 2018-12-05 11:12:52.
Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:48:20
Data modyfikacji: 2018-12-05 11:12:52
Opublikowane przez: piotr brach