Sesje i uchwały Rady Gminy Adamów VIII kadencji (kadencja 2018-2023)

XIV Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 28 maja 2020
r.

Uchwala Nr XIV/108/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2019

Uchwala Nr XIV/109/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2019

Uchwala Nr XIV/110/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała Nr XIV/111/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwala Nr XIV/112/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XIV/113/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/244/18 Rady Gminy Adamów z dnia 20 lipca2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów

Uchwała nr XIV/114/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 — 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Uchwała Nr XIV/115/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/116/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu skladania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektron

Uchwała Nr XIV/117/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów w roku 2020

Uchwała Nr XIV/118/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIV/119/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2020 r.

Uchwala Nr XIV/120/2020 w sprawie: zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"

Uchwała Nr XIV/121/2020 w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"

Uchwała Nr XIV/122/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Adamów zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku,w granicach administracyjnych Gminy

Uchwała Nr XIV/123/2020 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 28 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:08:34.
XIII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia
2020 r.

Uchwała Nr XIII/100/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr II/5/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedm

Uchwała Nr XIII/101/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała Nr XIII/103/2020 w sprawie zamiaru założenia spółdzielni socjalnej

Uchwała Nr XIII/104/2020 w spraw określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Adamów w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XIII/105/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026"

Uchwała Nr XIII/106/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Uchwała Nr XIII/107/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:21:39.
XII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia
2019 r.

Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XII/89/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XII/91/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr XXVI/229/18 Rady Gminy Adamów z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz

Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych)

Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Uchwała Nr XII/95/2019 w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Srodowiska Rady Gminy Adamów.

Uchwała Nr XII/98/2019 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej iPorządku Publicznego Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XII/99/2019 w sprawie ustalenia stawek opłayza za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 30 grudnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:39:22.
XI Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 20 listopada
2019 r.

Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr XI/81/2019 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów

Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka" /na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamó

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 20 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-12-05 12:05:29.
X Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 17 października
2019 roku

UCHWAŁA NR X/68/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR X/69/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 pażdziernika 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR X/70/2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wpłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora

UCHWAŁA NR X/71/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR X/72/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

UCHWAŁA NR X/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR X/74/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR X/76/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na X sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 17 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:38:06.
IX Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 19 sierpnia
2019 roku

UCHWAŁA NR IX/63/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR IX/64/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023

UCHWAŁA NR IX/66/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego

UCHWAŁA NR IX/67/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję w latach 2020-2023

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 19 sierpnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:47:47.
VIII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 16 lipca 2019
roku

UCHWAŁA NR VIII/53/19 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/55/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/56/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR VIII/57/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR VIII/58/19 w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka" /na odcinku przebiegającym przez tereny Gminy Adamó

UCHWAŁA NR VIII/59/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/60/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

UCHWAŁA NR VIII/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VIII/62/19 w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 16 lipca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:39:30.
VII Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 4 czerwca 2019
r.

UCHWAŁA Nr VII/47/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/48/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/49/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VII/50/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr VII/51/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA Nr VII/52/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 - 2024

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 4 czerwca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:33:23.
VI Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 9 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr VI/43/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr VI/44/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA Nr VI/45/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule - Hutki w miejscowości Bondyrz

UCHWAŁA Nr VI/46/19 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 9 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:57:58.
V Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 28 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr V/34/19 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr V/35/19 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała Nr V/36/19 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

UCHWAŁA Nr V/37/19 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 12 października 2018r.

UCHWAŁA Nr V/38/19 - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

UCHWAŁA Nr V/39/19 - w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA Nr V/40/19 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r.

UCHWAŁA Nr V/41/19 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów

UCHWAŁA Nr V/42/19 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-05-06 12:51:35.
IV Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia
2019 r.

UCHWAŁA NR IV/26/19 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/27/19 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR IV/28/19 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NR IV/29/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

UCHWAŁA NR IV/30/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR IV/31/19 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR IV/32/19 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IV/33/19 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroni

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 24 stycznia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-05 07:32:04.
III Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia
2018 r.

UCHWAŁA NR III/13/18 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR III/14/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR III/15/18 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025

Uchwała NR III/16/18 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

UCHWAŁA NR III/17/18 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

UCHWAŁA NR III/18/18 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWŁA NR III/19/18 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/20/18 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów

UCHWŁA NR III/21/18 - w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

UCHWAŁA NR III/22/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/23/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Srodowiska Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/24/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR III/25/18 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na III sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 28 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-09 10:49:46.
II Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada
2018 r.

UCHWAŁA NR II/3/18 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/4/18 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania

UCHWAŁA NR II/5/18 - w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania

UCHWAŁA NR II/6/18 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR II/7/18 - w sprawie powołania Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR II/8/18 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR II/9/18 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR II/10/18 - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie udzielania posiłku w szkole i w domu na lata 2019-2023"

UCHWAŁA NR II/11/18 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

UCHWAŁA NR II/12/18 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na II sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów w dniu 29 listopada 2018 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:32:04.
I Sesja Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada
2018 r

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Adamów

UCHWAŁA NR I/2/2018 Rady Gminy Adamóww sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów

Imienny wykaz głosowań jawnych radnych na I sesji kadencji 2018 - 2023 Rady Gminy Adamów w dniu 21 listopada 2018 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:48:20 | Data modyfikacji: 2018-12-05 11:12:52.
Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:48:20
Data modyfikacji: 2018-12-05 11:12:52
Opublikowane przez: piotr brach