RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni

RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na
zbiorniku wodnym w Jacni

RIG 271.7R.2018


OGŁOSZENIE, ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RIG 271.7R.2018, opartego na Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/17 z dnia 2 stycznia 2017 REGULAMIN udzielania przez Gminę Adamów zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Działanie Zamawiającego wynikające z operacji pt. „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”, będzie realizowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” pod nazwą „Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”.

W związku z planowanym wydatkowaniem środków finansowych na realizację budowy związanej z wykonaniem robót budowlanych, Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

A. Przedmiotem niniejszego postępowania w oparciu o procedurę zapytania ofertowego jest wykonanie - zgodnie z posiadanym projektem prac w zakresie budowy - pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni wraz z wykonaniem oświetlenia oraz wbudowaniem urządzenia tzw. licznika gości usytuowanego przy wejściu na molo.
A.1. Dokumentację na pomosty wędkarskie na zbiorniku wodnym w Jacni opracowano na zlecenie Gminy Adamów. Do wykonania zaprojektowano łącznie cztery pomosty: jeden pływający w kształcie litery "T" o łącznej długości 42,0m oraz trzy stałe do cumowania drobnego sprzętu pływającego o długości 2,50 m każdy. Zamierzone działania mają służyć do podniesienia walorów rekreacyjnych zbiornika dla zwolenników amatorskiego połowu ryb.
Szczegóły przedstawiono w Załączniku Nr 3
A.2. Budowa linii kablowej oświetlenia pomostu pływającego na zbiorniku wodnym w Jacni.
Szczegóły przedstawiono w Załączniku Nr 3
A.3.Licznik gości, należy ująć jako kalkulację własną i dopisać do składanego kosztorysu ofertowego. Zamawiający wymaga licznika dwukierunkowego, o zasięgu oraz umiejscowieniu umożliwiającym zliczanie ilości osób wchodzących i opuszczających molo. Montażu należy dokonać w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, przymocowanej w sposób stały do podłoża lub konstrukcji mola w sposób uniemożliwiający ingerencję osób postronnych. Odczyt i sterowanie poprzez moduł wbudowany w licznik. Sterowanie musi umożliwiać odczyt ilości osób ich odczyt, zerowanie licznika

B.Zakres objęty przedmiotem realizacji projektu, mający bezpośredni wpływ na cenę oferowaną przez wykonawcę;
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie zgodnie z posiadanym projektem prac Zakres robót przestawiony jest w dokumentacji projektowo wykonawczej dla opisanej ww. inwestycji.
Wykonawca ze względu na charakter prac winien odbyć wizję lokalną w celu porównania i weryfikacji zakresu prac do realizacji, stanowisko takie podyktowane jest możliwością wystąpienia ewentualnych różnic w przedmiarach prac a wskazanym zakresem prac opisanym w projekcie budowlanym.
W przypadku, gdy w ogłoszeniu lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Zamawiający informuje, że wykonywany zakres prac odbywać się będzie na podstawie umowy z wynagrodzeniem kosztorysowo-obmiarowym o roboty budowlane. Wobec powyższego przedmiary prac należy traktować w sposób kształtujący cenę i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej- stanowiący wzór i Złącznik Nr 2. Wykonanie końcowego zakresu prac musi być zgodne z projektem technicznym oraz przedstawione w złożonym kosztorysie ofertowym.
Kod CPV – 452420000-5, 45231400-9, 45316100-6
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wybrany Wykonawca składa w wysokości 10 % ceny brutto, przed podpisaniem umowy.
3.Udzielona gwarancja na roboty nie może być krótsza jak 36 miesięcy, wskazanie w formularzu ofertowym terminu gwarancji krótszego jak 36 miesięcy spowoduje odrzucenie złożonej oferty.
4. W skład złożonej oferty wchodzą załączniki wskazane w Załączniku Nr 4 oraz inne dokumenty wskazujące na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 2 jest wzorem do ukształtowania ceny ofertowej, który należy dołączyć do składanej oferty w postaci kosztorysu ofertowego – sporządzonego w sposób uproszczony.


C. Termin wykonania zamówienia:
nieprzekraczalnie do dnia 31 października 2018 roku.

D. Składanie , ocena i kryteria oferty
Proszę o podanie w ofercie ceny brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze, Zamawiający zawsze dopuszcza zapisy Kodeksu Cywilnego.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
KRYTERIUM – Cena brutto
WAGA KRTERIUM - 100%

W przypadku, kiedy najkorzystniejsze oferty zawierają cenę równą sobie , które są porównywalne do dwóch miejsc po przecinku – Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 20 lipca 2018 do godz. 11:00.
Składanie ofert - w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów
Adamów 11b, 22-442 Adamów - Pokój nr 4 – Sekretariat zamawiającego

Ofert nie można przesyłać do Zamawiającego na nr faksu, pocztą elektroniczną.

Oferty składać należy w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem
„ Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”
Znak sprawy RIG 271.7R.2018
- nie otwierać do 20 lipca 2018 do godziny 11:00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej o godz. 11.15
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
imię i nazwisko Piotr Brach , email – p.brach@adamow.gmina.pl

tel.846187715, fax. 846186119; w terminach w godzinach pracy zamawiającego tj. 8:00 do 15:00.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w związku prowadzonym zapytaniem ofertowym pn.,, nazwą „Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni” ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z prowadzonym postępowaniem; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1. Formularz cenowy – stanowiący Załącznik Nr 1
2. Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 2
3. Dokumentacja projektowo-wykonawcza – stanowiąca Załącznik Nr 3
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – stanowiące Załącznik Nr 4
5. Projekt umowy – stanowiący Załącznik Nr 5

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Syzkua

 

RIG 271.7R.2018 - Dokumentacja postępownia

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-07-10 10:46:14 | Data modyfikacji: 2018-07-10 10:50:34.
Sprostowanie

RIG 271.7R.2018

SPROSTOWANIE
OGŁOSZENIE, ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RIG 271.7R.2018, opartego na Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/17 z dnia 2 stycznia 2017 REGULAMIN udzielania przez Gminę Adamów zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Działanie Zamawiającego wynikające z operacji pt. „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”, będzie realizowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” pod nazwą „Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”.

 

W związku z koniecznością sprostowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania pełnego zakresu związanego z budową pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni zostają upublicznione następujące dokumenty;
1. Przedmiar robót, który staje się elementem Załącznika Nr 2
2. Rysunek uzupełniający, który staje się elementem Załącznika Nr 3
Powyższe elementy muszą stać elementem składanej oferty.
Przedmiar robót uzupełniający należy umieścić jako element składanego kosztorysu ofertowego. Rysunek uzupełniający staję się elementem kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy ogłoszenia pierwotnego z dnia 10 lipca 2018 r., w zakresie terminu składania ofert i ich otwarcia.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


Załączniki;
1. Przedmiar uzupełniający
2. Rysunek uzupełniający

Przedmiar uzupełnienie

Rysunek uzupełnienie

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-07-13 12:09:30 | Data modyfikacji: 2018-07-10 10:50:34.
Informacja o unieważnieniu

Adamów, 2018-07-23


RIG 271 7R.2018

Informacja,
Gmina Adamów unieważnia postępowanie oznaczone RIG 271.6R.2018 dla operacji pt. „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”, będzie realizowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” pod nazwą „Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”.
Bezpośrednim powodem unieważnienia jest brak ofert w oznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-07-23 12:10:40 | Data modyfikacji: 2018-07-10 10:50:34.

Zobacz:
 RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej .  RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze .  RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych .  RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót  .  ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW .  RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola .  RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł .  RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów .  RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów .  RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego .  RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli .  RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017 .  RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola .  RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego .  RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km  .  RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o .  RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów .  RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów .  RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego .  RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki .  RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018 .  RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach .  RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek .  RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów .  RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia .  RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni .  RIG 271.7.1R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  RIG 271.8R.2018 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2018/2019 .  RIG 271.9R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  Wymiana dachu na budynkach świetlic wiejskich wm. Fekliksówka, Suchowola (Suchowola B)  .  RIG 271.1R.2019- Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów . 
Data wprowadzenia: 2018-07-23 12:10:40
Opublikowane przez: piotr brach