Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017

 

W roku 2017 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań programowych przeznaczono kwotę w wysokości 98 946,00 zł. Wydatkowano kwotę 98 290,35 zł.
Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
w okresie styczeń - czerwiec 2017 oraz wrzesień - grudzień 2017 ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 53 946,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 53 654,40 zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 291,60 zł. Stowarzyszenie zwróciło na konto gminy.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w styczniu 2018 roku przesłało sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie z realizacji dotacji jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2017 roku ofercie.
Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia na kwotę 40.000,00 zł i Ludowy Zespół Sportowy Saturn II na kwotę 5 000,00 zł. Złożone oferty były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym.
Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania z zakresu zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 45 000,00 zł.
W związku z powyższym stowarzyszeniom przyznano dotacje w kwotach o jakie wnioskowały:
- LZS Saturn II – 5 000,00 zł
- LKS Orion Stihl 40 000,00 zł
Stowarzyszenia wyraziły zgodę na dotację w zaproponowanej wysokości i podpisano umowy.
Stowarzyszenia złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Sprawozdania są prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2017 roku ofercie. LKS Orion Stihl wydatkował całą kwotę dotacji.
LZS Saturn II wydatkował kwotę 4 635,95 zł środki w wysokości 364,05zł. zwrócił na konto gminy.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:28:42.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:28:42
Opublikowane przez: Piotr Brach