2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.1.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Wólka

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:04:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.2.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na kątki)”.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:54:19.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.3.2018
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na Zadwór)".pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:29:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.4.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Do Zgniłej Debry)".pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:32:22.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Wólka

 RIG.6220.1.2018 - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-07-06 08:13:16.
Obwieszczenie
 RIG.6220.1.2018 - Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:05:46.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.7.2018
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej sieci ORANGE nr 85191 / 96301 Potoczek Kolonia, lokalizacja obiektu: dz. nr 44/5 obr. 0011, Kolonia Potoczek, gm. Adamów.

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:42:16.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - RIG.6220.1.2018
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Wólka.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:22:30.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.2.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na kątki)”

 RIG.6220.2.2018 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-09 07:56:55.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.3.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na Zadwór)”

 RIG.6220.3.2018 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-09 07:59:58.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.4.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Do Zgniłej Debry)”

 RIG.6220.4.2018 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:02:33.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.6.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej P4 „ZAM4460A” w miejscowości Feliksówka na cz. dz. 80/2 obręb 0006, gm. Adamów, pow. Zamość

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:31:53.
RIG.6220.2.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi
w m. Bondyrz (Na kątki)”

Adamów, 26.10.2018 r.


RIG.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), Urząd Gminy Adamów informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22 – 470 Zwierzyniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na kątki)”, dnia 26.10.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami pomocniczymi można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Z upoważnienia Wójta Gminy Adamów

Sekretarz Gminy Adamów

/-/ mgr Piotr Szmidt

 

Podano do publicznej wiadomości przez:
Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
Wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce:
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 2018.

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:26:45.
RIG.6220.3.2018 - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Adamów, 06.11.2018r.


RIG.6220.3.2018

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), Urząd Gminy Adamów informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22 – 470 Zwierzyniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na Zadwór)”, dnia 05.11.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 wobec czego stosuje się odpowiednio art. 49 K.p.a.
Zawiadomienie uważa się za dokonane a obwieszczenie doręczone po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami pomocniczymi można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce:
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 2018.

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:50:48 | Data modyfikacji: 2018-11-16 14:53:48.
RIG.6220.4.2018 -OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Adamów, 07.11.2018r.


RIG.6220.4.2018

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), Urząd Gminy Adamów informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22 – 470 Zwierzyniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Do Zgniłej Debry)”, dnia 07.11.2018r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 wobec czego stosuje się odpowiednio art. 49 K.p.a.
Zawiadomienie uważa się za dokonane a obwieszczenie doręczone po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami pomocniczymi można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

 Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Bondyrz.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce:
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 2018.

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:51:57 | Data modyfikacji: 2018-11-16 14:53:48.
RIG.6220.6.2018 -OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

 

Adamów, 11.01.2019 r.

RlG.6220.6.2019

 


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081), Urząd Gminy Adamów informuje, że po rozpatrzeniu wniosku P-4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 - 677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej P4 „ZAM4460A” w miejscowości Feliksówka na cz. dz. 80/2 obręb 0006, gm. Adamów, pow. Zamość, dnia 11.01.2019r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie w powyższej sprawie z uwagi na to, że stalo się bezprzedmiotowe.

Z dokumentacją sprawy w tym z opiniami pomocniczymi, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła


Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Feliksówka.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:05:38 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:13:03.
RIG.6220.7.2018 -OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

 

Adamów, 11.01.2019 r.


RIG.6220.7.2018

 


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081), Urząd Gminy Adamów informuje, że po rozpatrzeniu wniosku ORANGE Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02 - 326 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej sieci ORANGE nr 85191/96301 Potoczek Kolonia, lokalizacja obiektu: dz. nr 44/5 obr. 0011, Kolonia Potoczek, gm. Adamów, dnia 11.01.2019r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie w powyższej sprawie z uwagi na to, że stało się bezprzedmiotowe.

Z dokumentacją sprawy w tym z opiniami pomocniczymi, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 


Podano do publicznej wiadomości przez:
1. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów.
2. Wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kolonia Potoczek.
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej
www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce:
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:12:34 | Data modyfikacji: 2019-01-14 14:13:03.
Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:12:34
Opublikowane przez: Piotr Brach