RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów

Informacja z otwarcia ofert - Art.86 UStawy Pzp

RIG 271.1.2018


Adamów, 2018-03-26

Informacja o treści złożonych ofert

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy RIG 271.1.2018
Nazwa zadania:
.,,Energia odnawialna w Gminie Adamów


Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Adamów informuje, co następuje:
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 3.002.319,32 zł.
(kwota zawarta w Uchwale Rady Gminy Adamów XXIV/203/17 z 22.12.2017 – Załącznik Nr 5)

 

W terminie do dnia 2018-03-23 do godz.11:00 złożono następujące oferty:

1.SOLARTIME sp. zo.o.
35-222 Rzeszów, Okulickiego 17
- Cena oferty 2.889.246,57, zł
- Gwarancja 60 m-cy
- Czas reakcji dot. czynności gwarancyjnych do 24 godzin
- Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 30 listopad 2018 r.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

OGŁOSZENIE 2018/S 012-022536

SIWZ

Zalacznik 1_RIG 271_1_2018_OpisPZ.docx

Zalacznik 2_RIG_271_1_2018_Lista.docx

Zalacznik 3_RIG 271_1_2018 dok_projek_wyk.zip

Zalacznik 4_RIG 271_1_2018 _Wzor_Formularza_ofertowego.docx

Zalaczniki 5 i 5a - fromularze JEDZ _zakres oświadczenie i forma do wypelnienia.zip

Zalacznik 6_RIG 271_1_2108_ Wzor_informacji,_ze_wykonawca_nie_nalezy_nalezy_do_grupy_kapitalowej.docx

Zalacznik 7_RIG 271_1_2018_Wzor_oswiadczenia_w_zakresie_okreslonym_w_pkt._5.3.5_-_5.3.7_SIWZ.docx

Zalacznik 8_RIG _271_1_2018_Projekt_umowy.docx

Zalacznik 9_RIG 271_1_2018_Wzor_wykazu_dostaw.docx

Dokumentacja postepowania RIG_271_1_2018_Energia_Odnawialna_w_Gminie_Adamow-Pliki_w_formacie_PDF.zip

WYSŁANE SPROSTOWANIE 22 stycznia 2018-DzUUE

Modyfikacja SIWZ z dnia 22 styczni 2018

SIWZ RIG 271_1_2018_ver220118

Zalacznik 4_RIG 271_1_2018 _Wzor_Formularza_ofertowego_ver220118

OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE 24 stycznia 2018-DzUUE, przesłane 22 stycznia 2018

Stanowisko Zamawiającego do pytań z dnia 26 i 30 stycznia 2018

WYSŁANE SPROSTOWANIE 2 luty 2018-DzUUE

OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE 6 luty 2018-DzUUE, przesłane 2 luty 2018

WYSŁANE SPROSTOWANIE 27 luty 2018-DzUUE

Stanowisko Zamawiającego do zadanych pytań

OPUBLIKOWANE SPROSTOWANIE 1 marca 2018-DzUUE, przesłane 27 luty 2018

Stanowisko Zamawiającego do zadanych pytań, uzupełnienie odpowiedzi z dnia 27 luty 2018 r

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-01-18 09:09:41 | Data modyfikacji: 2018-03-26 09:49:29.
Zawiadomienmie o wyborze oferty

Adamów, 2018-04-11

RIG.271.1.2018

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:
„Energia odnawialna w Gminie Adamów„- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


SOLARTIME sp. zo.o., 35-222 Rzeszów, Gen. L. Okulickiego 17

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia., w kryterium cena 60,00 pkt natomiast w kryterium gwarancja 20,00 pkt, czas reakcji i przeglądu gwarancyjnego 20,00 pkt.
Zawartość złożonej oferty została w sposób szczegółowy zbadana i w sposób wyczerpujący rozstrzygnięta na korzyść SOLARTIME sp. zo.o..
Złożona oferta w pełni zawiera wszelkie elementy dla wykonania pracy wymaganej dla realizacji zarówno pod względem sprzętu, osób zaangażowanych przy realizacji, czy doświadczenia Wykonawcy oraz z uwzględnieniem sposobu ukształtowania złożonej oferty.
Złożona oferta jest ofertą zawierającą kompletność dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, jest oferta ważną, po przeanalizowaniu złożonej oferty postanawia się powierzyć ww. Wykonawcy, zakres prac związanych z postępowaniem „Energia odnawialna w Gminie Adamów„

II. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty;

  1. SOLARTIME sp. z o.o., 35-222 Rzeszów, Gen. L. Okulickiego 17

Cena oferty 2.889.246,57 zł, Gwarancja 60 m-cy, czas reakcji i przeglądu gwarancyjnego do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Płatność 30 dni przelew, termin wykonania 30 listopad 2018r.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Adamów

Sekretarz Gminy Adamów

/-/ mgr Piotr Szmidt

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:06:26 | Data modyfikacji: 2018-03-26 09:49:29.
OPUBLIKOWANE Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty 26.05.2018-DzUUE,
przesłane 23.05.2018 d
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DOSTAWY 225938-2018

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:52:01 | Data modyfikacji: 2018-03-26 09:49:29.

Zobacz:
 RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów .  RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka .  RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów  .  RIG 271.4.2018 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520 .  RIG 271.5.2018 - Budowa placu zabaw w m. Bondyrz , Budowa placu zabaw w m. Potoczek .  RIG 271.6.2018- BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(Ulica) .  RIG 271.7.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda  .  PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:52:01
Opublikowane przez: piotr brach