Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r

Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31
grudnia 2016 r

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 246,20 ha, w tym:

 1. użytki rolne - 85,00 ha
 2. tereny budowlane - 1,25 ha
 3. grunty pod drogami - 126,00 ha
 4. pozostałe grunty o pow. - 33,95 ha.

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,36 ha gruntów, w tym:

 1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
 2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu
  – 2.68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku – 0,29 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek,
  - nieruchomość przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2019.
 4. osobom fizycznym – 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

II. Przekazano w trwały zarząd – 3,06 ha gruntów, w tym:

- na rzecz szkół 2,88 ha gruntów położonych w obrębach:Suchowola i Szewnia Górna.
- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

III. Wydzierżawiono - 25,41 ha gruntów, w tym:

- 25,41 ha gruntów osobom fizycznym.

IV. Przekazano w użyczenie – 5,97 ha gruntów, w tym:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu – 0,91 ha
- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 5,06 ha,

V. Na gruntach o pow.ok.5,00 ha znajdują się:

 1. w obrębie Adamów oczyszczalnia ścieków,
 2. w obrębie Potoczek – remiza OSP, budynek mieszkalny, baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody,
 3. w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, lokal użytkowy po byłej bibliotece oraz budynek Ośrodka Zdrowia,
 4. w obrębie Bondyrz budynki po byłej szkole, 2 ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków,
 5. w obrębach Kol.Suchowola, i Feliksówka budynki mieszkalne,
 6. w obrębie Rachodoszcze budynek po byłej szkole.
 7. w obrębie Boża Wola świetlica wiejska

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 30 sztuk w tym:

- 2 szkoły,
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,
- sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,
- 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.
- budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,
- budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,
- budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,
- budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Boża Wola


Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,
- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
- oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
- oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,
- przepompownia wody w Potoczku,
- zbiornik retencyjny w Jacni,
- ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu i Szewni Górnej.
- 6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów,Potoczek, Jacnia, Suchowola,Feliksówka, Rachodoszcze,Boża Wola.

Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach: Adamów,Bliżów,Bondyrz,BożaWola,Potoczek,Feliksówka,Rachodoszcze,Jacnia,Malinówka,
Kol.Grabnik,Suchowola,Suchowola Kolonia,Czarnowoda, Szewnia Górna,Szewnia Dolna i Trzepieciny.

 

Dochody uzyskane w 2016r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 3400,00 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości – 13 260,36 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych- 2 697,99 zł.
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 30 446,09 zł.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:45:14.
Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:45:14
Opublikowane przez: Piotr Brach