Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r

Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku
publicznego za 2016 r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2016

 

 

W roku 2016 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań programowych zaplanowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 99 000 zł. Wydatkowano 96 695,04 zł
Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania — zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń czerwiec 2016 oraz wrzesień grudzień 2016 ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 58 322,14zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 57 695,04zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 627,10 zł Stowarzyszenie zwróciło na konto gminy.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w styczniu 2016 roku przesłało sprawozdanie końcowe z vkonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie z realizacji dotacji jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2016 roku ofercie.
Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia na kwotę 35.000,00 zł i Ludowy Zespół Sportowy Saturn II na kwotę 4 000,00 zł Złożone oferty były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym.
Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania z zakresu zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 39 000,00 zł. w związku z powyższym zaproponowano stowarzyszeniom następujący podział środków:
- LZS Saturn 11- 4 OOO,OO zł
- LKS Orion Stihl - 35 OOO,OO zł
LKS Orion Stihl Jacnia uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich klasy A, w związku z tym ponosił dużo większe koszty związane z funkcjonowaniem klubu w porównaniu do wydatków LZS Saturn II Suchowola, który rozgrywa wyłącznie mecze towarzyskie. Stowarzyszenia wyraziły zgodę na dotację w zaproponowanej wysokości i podpisano umowy.
W dniu 30.12.2016 roku oba Stowarzyszenia złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Sprawozdania są prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2016 roku ofercie.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2017-05-31 13:23:16.
Data wprowadzenia: 2017-05-31 13:23:16
Opublikowane przez: piotr brach