Rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 1/17 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 2/17 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 3/17 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w Art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowar

ZARZĄDZENIE Nr 04/17 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy

ZARZĄDZENIE Nr 5/17 - w sprawie powołania redaktora naczelnego gazety samorządowej ,,Informator Gminy Adamów”

ZARZĄDZENIE Nr 6/17 - zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Adamów Nr 58/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów.

ZARZĄDZENIE Nr 7/17 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie ucznio

ZARZĄDZENIE Nr 8/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 9/17 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z te

ZARZĄDZENIE Nr 10/17 - w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczony związanego ze sprzedażą ładowarko-koparki marki JCB 3 CX

ZARZĄDZENIE Nr 11/17 - w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 12/17 - w sprawie zmiany wersji programu do rozliczania opłat za zużycie wody w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 13/17 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/17 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Integracji Społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 15/17 - w sprawie zmiany wersji użytkowanego programu obsługujący system księgowy

ZARZĄDZENIE Nr 16/17 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 17/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 18/17 - zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Adamów Nr 58/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: Upowszechnianie

ZARZĄDZENIE Nr 20/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowan

ZARZĄDZENIE nr 22/17 - w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji

ZARZĄDZENIE Nr 23/17 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania wykonania planu finansowego instytucj

ZARZĄDZENIE Nr 24/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 25/17 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE Nr 26/17 - w sprawie powołania komisji kontrolującej zgodność informacji zawartych we wnioskach o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu ze stanem faktycznym

ZARZĄDZENIE Nr 27/17 -w sprawie określenia Regulaminu naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023

ZARZĄDZENIE Nr 28/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 29/17 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy zaśmiecenia terenu lasu znajdującego się przy drodze Rachodoszcze - Zalesie w związku z pismem przesłanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura

ZARZĄDZENIE Nr 30/17 - w sprawie powołania komisji do zbadania skutków ulewnego deszczu w dniu 24 maja 2017r. w miejscowości Bliżów.

ZARZĄDZENIE Nr 31/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 32/17 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

ZARZĄDZENIE Nr 33/17 - w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Adamów a także do wydawania odpisów z Rejestru Instytucji Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 34/17 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na termomodernizację świetlicy wiejskiej w m. Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 35/17 - w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 36/17 - w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 37/17 - w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 38/17 - w sprawie powierzenia Pani Marii Łapińskiej pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą

ZARZĄDZENIE Nr 39/17 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 40/17 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 42/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 43 /17 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 44/17 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami

ZARZĄDZENIE Nr 45/17 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 46/17 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej Pani Elżbiecie Kuźma

ZARZĄDZENIE Nr 47/17 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

ZARZĄDZENIE Nr 48/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 49/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 50/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 51/17 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finan

ZARZĄDZENIE Nr 52/17 - w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 53/17 - w sprawie zmiany wersji użytkowego programu podatkowego stosowanego w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 54/17 - w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 55/17 - zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem

ZARZĄDZENIE Nr 56/17 - w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

ZARZĄDZENIE Nr 57/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 58/17 - zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Adamów Nr 58/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 59/17 - w sprawie powołania komisji szacowania strat na drogach gminnych

ZARZĄDZENIE Nr 60/17 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 61/17 - w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu

ZARZĄDZENIE Nr 62/17 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 63/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 64 /17 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 65/17 - w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego socjalnego w m. Feliksówka 22

ZARZĄDZENIE Nr 66/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 67/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 68/17 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 69/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 70/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 71/17 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 72/17 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wykonywania robót ziemnych na działce położonej w obrębie Kolonia Suchowola

ZARZĄDZENIE Nr 73/17 - w sprawie powołania komisji do zbadania skutków silnego wiatru w dniu 29.10.2017r. na terenie miejscowości Jacnia

ZARZĄDZENIE Nr 74/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 75/17 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 76/17 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 77/17 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 78/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 79/17 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Anety Zub zwolnionej z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE Nr 80/17 - w sprawie powołania komisji odbioru prac

ZARZĄDZENIE Nr 81/17 - w sprawie powołania komisji odbioru prac

ZARZĄDZENIE Nr 82/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 83/17 - w sprawie zmiany wersji użytkowanego programu obsługującego system środków trwałych

ZARZĄDZENIE Nr 84/17 - w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu Budynku Centrum Integracji Społecznej (dalej CIS)w m. Jacnia w związku z kończąca się gwarancją na prace budowlane udzielona na wybudowanie budynku kubaturowego.

ZARZĄDZENIE Nr 85/17 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy nielegalnego wysypiska śmieci znajdującego się w miejscowości Jacnia w związku z pismem przesłanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska

ZARZĄDZENIE Nr 86/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 87/17 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 88/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 89/17 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:52:23.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-27 10:52:23
Opublikowane przez: Piotr Brach