Sposób stanowienia prawa miejscowego

Rada Gminy jest organem Gminy wydającym, w granicach posiadanych kompetencji i zgodnie z delegacją wynikającą z aktów wyższego rzędu, akty prawne normatywne  będące aktami prawa miejscowego oraz akty prawne nie zawierające przepisów powszechnie obowiązujących. Rada Gminy ustanawia akty prawne w formie uchwał.

Jak wynika z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DZ.U.Nr 78, poz. 483) organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach zawartych w ustawie ustanawiają akt prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Akty prawa miejscowego mają zatem moc powszechnie obowiązującą a zasięg ich obowiązywania jest terytorialnie ograniczony do obszaru gminy.

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w rozdziale 4 zatytułowanym "Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę".

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem gminy,
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Akty prawa miejscowego stanowione są przez Radę Gminy w formie uchwał na podstawie upoważnień ustawowych. Prawo miejscowe obowiązuje na terenie gminy. Natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Przepisy porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane na zasadach i trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać również wójt w formie zarządzenia.

Przepisy porządkowe wójt przesyła wójtom gmin sąsiednim gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina następnego dnia po ich ustanowieniu.

Projekty uchwał Rady Gminy przygotowują pod względem merytorycznym referaty. Jeżeli wymaga tego przepis prawa, projekt aktu prawnego poddaje się konsultacji społecznej.

Uchwały przedkładane są wojewodzie i gdy wymagają tego przepisy prawa podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-12 12:54:46 | Data modyfikacji: 2013-04-12 13:02:30.

Zobacz:
 Jednostki organizacyjne .  Jednostki pomocnicze . 
Data wprowadzenia: 2013-04-12 12:54:46
Data modyfikacji: 2013-04-12 13:02:30
Opublikowane przez: