Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r

Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31
grudnia 2015 r

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

 

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 252,69 ha, w tym:

 1. użytki rolne - 84,01 ha
 2. tereny budowlane - 1,09 ha
 3. grunty pod drogami - 125,78 ha
 4. pozostałe grunty o pow. - 41,81 ha.

 

W roku 2015 Gmina:

 • nabyła – 0,41 ha gruntów
 • zbyła – 2,44 ha /sprzedaż/

 

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,36 ha gruntów, w tym:

 1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie
  udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
 2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu
  - 2.68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku – 0,29 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek,
  - nieruchomość przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2019.
 4. osobom fizycznym – 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

II. Przekazano w trwały zarząd – 2,90 ha gruntów, w tym:

 • na rzecz szkół 2,72 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna
 • na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

III. Wydzierżawiono - 24,24 ha gruntów, w tym:

 • 24,24 ha gruntów osobom fizycznym.

IV. Przekazano w użyczenie – 5,97 ha gruntów, w tym:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu – 0,91 ha
 • Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 5,06 ha,

V. Na gruntach o pow. ok. 5,00 ha znajdują się:

 1. w obrębie Adamów budynek administracyjny Urzędu Gminy, oczyszczalnia ścieków i ujęcie wody /na bazie byłej Gminnej Spółdzielni/,
 2. w obrębie Potoczek – remiza OSP, budynek mieszkalny, baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody,
 3. w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, lokal użytkowy po byłej bibliotece oraz budynek Ośrodka Zdrowia,
 4. w obrębie Bondyrz budynki po byłej szkole, ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków,
 5. w obrębach Kol.Suchowola, i Feliksówka budynki mieszkalne,
 6. w obrębie Rachodoszcze budynek po byłej szkole.

 

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 29 sztuk w tym:

 • 2 szkoły,
 • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,
 • sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
 • 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,
 • 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka, Suchowola Kolonia i Potoczek,
 • budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,
 • budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,
 • budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,
 • budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.


Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:

 • oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,
 • oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
 • oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
 • oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,
 • przepompownia wody w Potoczku,
 • zbiornik retencyjny w Jacni,
 • ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu i Adamowie,
 • 6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola.

 

Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach: Adamów, Bliżów, Bondyrz, BożaWola, Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Jacnia, Malinówka, Kol.Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-09-20 10:37:25 | Data modyfikacji: 2016-09-20 10:42:14.
Data wprowadzenia: 2016-09-20 10:37:25
Data modyfikacji: 2016-09-20 10:42:14
Opublikowane przez: Piotr Brach