Rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 1/16 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 2/16 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 3/16 - w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 4/16 - w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłat za pobór wody w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 5/16 - w sprawie: zmiany wersji użytkowanego programu podatkowego

ZARZĄDZENIE Nr 6/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 7/16 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8/16 - w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentów archiwalnych oraz wydzielenia i oceny materiałów niearchiwahrych przeznaczonych do zniszczenia z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pols

ZARZĄDZENIE Nr 9/16 - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 10/16 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZADZENIE Nr 11/16 - w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 12/16 - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE Nr 13/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania wykonania planu finansowego instytucj

ZARZĄDZENIE Nr 14/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 15/16 - w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 16/16 - w sprawie: zmiany wersji użytkowanego programu obsługujący system płacowy i księgowy

ZARZĄDZENIE Nr 17/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zbycia mienia w trybie przetargu ustnego w postaci samochodu JELCZ 417 D

ZARZĄDZENIE Nr 18/16 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy śmieci znajdujących się przy drodze do miejscowości Bliżów - Kolonia oraz odpadów szklanych w miejscowości Bliżów - Wojda w związku ze zgłoszeniem Pana Kamila Sipowicz

ZARZĄDZENIE Nr 19/16 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy nielegalnego wysypiska odpadów znajdującego się przy drodze prowadzącej z miejscowości Jacnia do miejscowości Suchowola (obok boiska sportowego) w związku z pismem przesłanym

ZARZĄDZENIE Nr 20/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 21/16 - w sprawie zmiany wersji użytkowego programu podatkowego stosowanego w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 22/16 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy odprowadzania ścieków ze zbiornika na nieczystości ciekłe użytkowanego przez Panią Alicję Twardzik zam. Szewnia Górna 21 w związku z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Bud

ZARZĄDZENIE Nr 23/16 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy z wniosku Pana Naworol Wojciech zam.Feliksówka 31 w sprawie wykonywanych prac ziemnych przez Pana Krzysztofa Pasiecznego na działce nr 209 położonej w obrębie Feliksówka stanowi

ZARZĄDZENIE Nr 24/16 - w sprawie zatwierdzenia Diagnozy szkół z terenu Gminy Adamów przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województvva Lubelskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE Nr 25/16 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 26/16 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 27/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 28/16 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Adamów przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE Nr 29/16 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 - w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego oszacowania szkód oraz wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych na działkach położonych w miejscowości S

ZARZĄDZENIE Nr 31/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 32/16 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 33/16 - zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem

ZARZĄDZENIE Nr 34/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 35/16 - w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 36/16 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu fin

ZARZĄDZENIE Nr 37/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 38/16 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 39/16 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 40/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE Nr 41/16 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 42/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 43/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 44/16 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego oszacowania szkód oraz wysokości wynagrodzenia za szkody w uprawie buraka cukrowego na działce nr 135 położonej w obrębie Bliżó

ZARZĄDZENIE Nr 45/16 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu zdawczego w Centrum Integracji Społecznej w Jacni

ZARZĄDZENIE Nr 46/16 - w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 47/16 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy nielegalnych wysypisk odpadów znajdujących się w miejscowościach Potoczek i Suchowola w związku z informacją przesłaną pocztą elektroniczną

ZARZĄDZENIE Nr 48/16 - w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 49/16 - w sprawie powierzenia Pani Marii Łapińskiej pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą

ZARZĄDZENIE Nr 50/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 51/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 52/16 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 53/16 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 55/2016 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru samochodu osobowego dla Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 56/16 - w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 57/16 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 58/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 59/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 60/16 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw księgowo-podatkowych.

ZARZĄDZENIE Nr 61/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 62/16 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 63/16 - w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 64/16 - w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Adamów oraz jej jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowi centralizacji

ZARZĄDZENIE Nr 65/16 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 66/16 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 67/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 68/16 - w sprawie wprowadzenia programów komputerowych do rozliczenia podatki VAT i centralizacji podatku VAT

ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych pr

ZARZĄDZENIE Nr 70/16 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla projektów: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, 2. edycja III Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

ZARZĄDZENIE Nr 71/16 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy

ZARZĄDZENIE Nr 72/16 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie paliwa

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:17:59.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:17:59
Opublikowane przez: Piotr Brach