Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015


W roku 2015 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań programowych wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 89 952,90 zł.

Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń - czerwiec 2015 oraz wrzesień - grudzień 2015 ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 57 222,90zł. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w styczniu 2016 roku przesłało sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie z realizacji dotacji jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2015 roku ofercie.

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia na kwotę 30.000,00 zł i Ludowy Zespół Sportowego Saturn II na kwotę 3 000,00 zł Złożone oferty były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym.

Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania z zakresu zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 30 000,00 zł. w związku z powyższym zaproponowano stowarzyszeniom następujący podział środków:
- LZS Saturn II – 2 730,00 zł
- LKS Orion Stihl - 27 270,00 zł LKS Orion Stihl Jacnia uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich klasy B w związku z tym ponosił dużo większe koszty związane z funkcjonowaniem klubu w porównaniu do wydatków LZS Saturn II Suchowola który rozgrywa wyłącznie mecze towarzyskie. Stowarzyszenia wyraziły zgodę na dotację w zaproponowanej wysokości i podpisano umowy.

W ciągu roku drużyna LKS „Orion – Stihl” awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej (kl.A) co zwiększyło wydatki stowarzyszenia. Zwiększyła się liczba meczy w ciągu roku, wzrosły stawki dla sędziów, itp. Stowarzyszenie złożyło wniosek o zwiększenie środków. Podpisano aneks i przyznano dodatkowo 2.730 zł. Łącznie w/w stowarzyszeniu przekazano w 2015r. 30.000,00 zł. W grudniu 2015 roku kluby sportowe złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdania są prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonych na początku 2015 roku ofertach.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:49:41 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:51:40.
Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:49:41
Data modyfikacji: 2016-04-29 14:51:40
Opublikowane przez: Piotr Brach