Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Adamów z dnia 14.01.2016 r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku).
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z póź. zm.)

Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:
1. Uchwaleniu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”
2. Możliwości zapoznania się z treścią Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020
(z perspektywą do 2023 roku) uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr X/95/16 z dnia 12.01.2016 r. oraz Podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)
a) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.gmina.pl w zakładce aktualności oraz w BIP Urzędu Gminy Adamów
b) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pok. Nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00

Wójt Gminy Adamów
Dariusz Szykuła

Uchwała Nr X/95/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku

Strategia Rozwoju Gminy Adamów 2015-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Podsumowanie

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:08:01 | Data modyfikacji: 2016-01-14 13:13:07.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:08:01
Data modyfikacji: 2016-01-14 13:13:07
Opublikowane przez: Piotr Brach