Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów
na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023
roku)

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020
(z perspektywą do 2023 roku)”

Wójt Gminy Adamów ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, z możliwością realizacji części przedsięwzięć do 2023 roku. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji działań (inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych) służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pok. nr 13 (tel. /84/ 6187724) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i wniosków w terminie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 22 stycznia 2016 roku.

Uwagi i wnioski prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz można złożyć:
- listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
- pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Adamów.

 

PGN Adamów

ZAŁĄCZNIK 1 - Lista instalacji, urządzeń i budynków

ZAŁĄCZNIK 2 - Lista Budynków - mieszkalnictwo

ZAŁĄCZNIK 3 - Karty przedsięwzięć

Opinia Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Formularz - konsultacji PGN

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-12-31 11:05:14 | Data modyfikacji: 2015-12-31 11:26:46.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów
na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023
roku) - PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

PGN Adamow - po konsultacjach społecznych

ZAŁĄCZNIK 1 - Lista instalacji, urządzeń i budynków

ZAŁĄCZNIK 2 - Lista Budynków mieszkalnictwo

ZAŁĄCZNIK 3 - Karty przedsięwzięć

ZAŁĄCZNIK 4- OOŚ

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:40:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia
14.04.2016r. o uchwaleniu przez Radę Gminy
Adamów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do
2023 roku)

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:

  1. Uchwaleniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
  2. Możliwości zapoznania się z uchwałą NR XI/109/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku), z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.adamow.gmina.pl oraz www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce konsultacje społeczne
  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22 – 442 Adamów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00

Uchwała PGN

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-04-15 08:48:28 | Data modyfikacji: 2016-04-15 08:51:06.
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania - aktualizacja
PGN

Adamów, dnia 19.12.2019 r.


OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania


Zgodnie z art. 48 ust. 7 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do uzgodnienia odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)” jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie z dnia 06.12.2019 r, znak: WSTIII.410.107.2019.KŁ uzgodnił odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w opinii z dnia 12.12.2019 r., znak: DNS-NZ.7016.263.2019MJ wyraził zgodę na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)”.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja ustaleń ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do obwieszczenia.

 Uzasadnienie.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-12-24 11:25:12 | Data modyfikacji: 2019-12-24 11:29:52.
Obwieszczenie o uchwaleniu przez Radę Gminy
Adamów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do
2023 roku)

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 26.02.2020r.

o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 283) Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:
1. Uchwaleniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
2. Możliwości zapoznania się z uchwałą NR XII/94/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku) oraz z treścią załącznika do w/w uchwały
- w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.adamow.gmina.pl oraz www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce konsultacje społeczne
- w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22 – 442 Adamów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00

 

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Uchwała XII/94/2019.pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:01:15 | Data modyfikacji: 2020-02-26 13:04:17.
Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:01:15
Data modyfikacji: 2020-02-26 13:04:17
Opublikowane przez: Piotr Brach