ULGI

ULGI

ULGI

Wnioski o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych.
Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej.
Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika.

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek z określeniem rodzaju ulgi o jaką podatnik wnosi.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  3. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 3 miesięcy, np.: zaświadczenie (oświadczenie) o dochodach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku, świadczeń socjalnych (oryginały do wglądu).
  4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających argumenty zawarte we wniosku lub mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, np.: rachunki za czynsz i media, potwierdzenie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu, itp (oryginały do wglądu).
  5. Ponadto, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą (także rolnikiem), do wniosku zobowiązana jest załączyć:
    Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oryginały do wglądu).
    Kserokopie dokumentów przestawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące, np. księgi przychodów i rozchodów (oryginały do wglądu).


Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-10-12 12:46:29.
Data wprowadzenia: 2015-10-12 12:46:29
Opublikowane przez: piotr brach