Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
pn. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020


Wójt Gminy Adamów przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 07 września 2015 roku do dnia 28 września 2015 roku.
Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.
Wypełniony formularz należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
  • lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl


Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat przedstawionych propozycji kierunków rozwoju gminy oraz określenia celów strategicznych

Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020

Załącznik 1 do Strategii - Wieloletni Plan Inwestycyjny

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:11:04.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Adamów z dnia 14.01.2016 r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku).
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z póź. zm.)

Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:

  1. Uchwaleniu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”
  2. Możliwości zapoznania się z treścią Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr X/95/16 z dnia 12.01.2016 r. oraz Podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)

a) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.gmina.pl w zakładce aktualności oraz w BIP Urzędu Gminy Adamów

b) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pok. Nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00

 

 

 Uchwała Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-11-09 10:43:26.
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania - aktualizacja

Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Adamów, dnia 12.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 48 ust. 7 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do uzgodnienia odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ,, Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)” jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie z dnia 05.05.2020 r, Znak: WSTIII.410.41.2020.KŁ wyraził zgodę na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w opinii z dnia 22.04.2020r.; Znak: DNS-NZ.7016.86.2020 wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja ustaleń ,, Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:50:46.
Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:50:46
Opublikowane przez: Mariusz Wujec