Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.

Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku
publicznego za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

 


W roku 2014 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań programowych zaplanowano kwotę z budżetu gminy w wysokości 91500,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń - czerwiec 2014 oraz wrzesień - grudzień 2014 ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 57427,65zł. W dniu 19 stycznia 2015 roku na konto Urzędu Gminy Adamów wpłynął zwrot części niewykorzystanej w 2014 roku dotacji w wysokości 616,47zł. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w styczniu 2015 roku przesłało sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie z realizacji dotacji jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2014 roku ofercie.

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu Klubowi Sportowemu przyznano dotację w wysokości 30 000,00zł. W dniu 31.12.2014 roku Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2014 roku ofercie.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:32:03.
Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:32:03
Opublikowane przez: piotr brach