Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r

Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31
grudnia 2014 r

 


I N F O R M A C J A


o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.


 


Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 254,72 ha, w tym:


1.użytki rolne                     -      86,05 ha


2.działki budowlane           -        1,09 ha


3.grunty pod drogami         -     125,60 ha


4.pozostałe grunty o pow.   -       41,98 ha.


 


I. Przekazano w użytkowanie wieczyste  -  5,41 ha gruntów w tym: 


1.Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu  „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie – 0,07 ha gruntu położonego w Adamowie


2.Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu – 2.68 ha gruntów położonych w obrębie   Bondyrz,


3.osobom fizycznym – 2,66 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.


 


I I. Przekazano w trwały zarząd – 2,74 ha gruntów,  w tym:


- na rzecz szkół 2,56 ha gruntów  położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.


- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia


 


I I I. Wydzierżawiono  -  25,22 ha gruntów


- w tym 25,22 ha gruntów osobom fizycznym.


 


IV. Przekazano w użyczenie – 5,97 ha gruntów w tym:


- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu – 0,91 ha


- Centrum Integracji Społecznej w Jacni -  5,06 ha,


 


Na gruntach o pow.6,00 ha znajdują  się:


1.w obrębie Adamów budynek administracyjny Urzędu Gminy, ujęcie wody / na bazie byłej Gminnej Spółdzielni/,


2.w obrębie Potoczek – kopalnia piasku, u grzebowisko zwierzęce ,remiza OSP, były budynek szkoły, baza byłego Kółka Rolniczego,


3.w obrębie Boża Wola – remiza wiejska,


4.w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, lokal użytkowy – biblioteka oraz budynek Ośrodka Zdrowia.


 


Gmina jest właścicielką budynków w ilości 31 sztuk w tym:


-2 szkoły,


- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,


- sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,


- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,


- remiza wiejska we wsi Boża Wola,


- 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.


-  budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,


- budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,


- budynki po byłych szkołach w Bliżowie, Bondyrzu i Rachodoszczach,


- budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.


 


Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:


- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,


- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej


- oczyszczalnia ścieków w Adamowie,


- oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu


- przepompownia wody w Potoczku


- ujęcie wody w Potoczku , Bondyrzu i Adamowie.


6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola.


Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach:


Adamów,Bliżów,Bondyrz,BożaWola,Potoczek,Feliksówka,Rachodoszcze,Jacnia, Malinówka, Kol.Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.


 


 


 


 


 


 


                 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:33:45.
Data wprowadzenia: 2015-02-18 14:33:45
Opublikowane przez: piotr brach