Rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 2/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 3/15 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r . zadania w zakresie : nauki , edukacji , oświaty i wychowania .

ZARZĄDZENIE Nr 4/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 5/1 5 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 6/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 7/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 8/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 9/15 w sprawie powołania komisj przetargowej .

ZARZĄDZENIE NR 10/15 w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 11/15 w sprawie zmiany wersj i użytkowego programu podatkowego stosowanego w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 12/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 13/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 14/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 15/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 16/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 17/15 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/15 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 20/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 21/1 5 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 23/15 w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 24/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 25/15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 26/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucj

ZARZĄDZENIE NR 27/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE NR 28/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 30/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zadanie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów" z podziałem

ZARZĄDZENIE Nr 31/15 w sprawie organizacji systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support - HNS) w Gminie Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 32/15 w sprawie wskazania osób do obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 33/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

ZARZADZENIE NR 34/15 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Adamów do udziału w czynności losowania składu osobowego obwodowej komisji wyborczej

ZARZĄDZENI E NR 35 /15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

ZARZĄDZENIE Nr 37/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 38/15 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 39/15 w sprawie powołania komisji kontrolującej zgodność informacji zawartych we wnioskach o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu ze stanem faktycznym

ZARZĄDZENIE Nr 40/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 41/15/RIG w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 42/15 w sprawie powołania komisji do wydzielenia i oceny materiałów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia oraz wydzielenia dokumentów archiwalnych z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 44/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 45/15/RIG w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 46/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu byłego ujęcia wody w m.Potoczek /Kolonia/

ZARZĄDZENIE NR 47/15 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na

ZARZĄDZENIE Nr 48/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu byłego ujęcia wody w m.Potoczek /Kolonia/

ZARZĄDZENIE Nr 49/15 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Waldemara Nogas oraz ustalenia regulaminu mediacji

ZARZĄDZENIE Nr 50/15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 51/15 w sprawie powołania komisji do wydzielenia i oceny materiałów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia oraz wydzielenia dokumentów archiwalnych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 maja

ZARZĄDZENIE Nr 52/15 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 53/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 54/15 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 55 /15 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Adamów

ZARZĄDZENIE NR 56/15 w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsa pracy Wójta Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 57 /2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy Adamów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 58/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finanso

ZARZĄDZENIE Nr 59/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 60/15 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Adamów do udziału w czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE Nr 61/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE Nr 62/15 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE Nr 63/15 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum oraz powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/15 w sprawie powołania komisji odbioru częściowego prac

ZARZĄDZENIE Nr 65/15 - w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych W Urzędzie Gminy Adamów”

ZARZĄDZENIE NR 66/15 w sprawie powołania komisji odbioru prac

ZARZĄDZENIE Nr 68/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 69/15 w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 70/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 71/15 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 72/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 73/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr 74/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 75/15 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 76/15 w sprawie powołania komisji odbioru prac

ZARZĄDZENIE Nr 77/15 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Adamów do udziału w czynności losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 78/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 79/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 80 /15 W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych ...

ZARZĄDZENIE NR 81/15/RIG w sprawie powołania komisji szacowania strat na drogach gminnych

ZARZĄDZENIE Nr82/15 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy z wniosku Państwa Elżbiety i Dariusza Kiryłuk zam.Zamość ul.Połna 7/55 odnośnie podwyższenia terenu działki nr 411/2 położonej w obrębie Szewnia Dolna przez małż. Jolantę

ZARZĄDZENIE Nr 83/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 84/15 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 85/15/RIG w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE NR 86/15/RIG w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 87/15 w sprawie przyjęcia projektu uchwły wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 88/15 w sprawie powołania komisji do wydzielenia i oceny materiałów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia oraz wydzielenia dokumentów archiwalnych z Referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 90/15 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 91/15 w sprawie powołania komisji odbioru

ZARZĄDZENIE Nr 92/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 93/15 w sprawie powierzenia Pani Marii Łapińskiej pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Tomasza Kania Kierownika Centrum Integracji...

ZARZĄDZENIE Nr 94/15 w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wycinki drzew z gatunku brzoza bez stosownego zezwolenia z terenu działki nr 527 położonej w obrębie Kolonia Suchowola

ZARZĄDZENIE Nr 95/15 - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania

ZARZĄDZENIE Nr 96/15 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III

ZARZĄDZENIE Nr 97/15 - w sprawie organizacji i przygotowania systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Support- HNS) w Gminie Adamów

ZARZĄDZENIE Nr 98/15 - w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 99/15 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 100/15 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy

ZARZĄDZENIE Nr 101/15 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie paliwa

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-02-12 08:55:17 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:57:42.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-12 08:55:17
Data modyfikacji: 2015-02-12 08:57:42
Opublikowane przez: piotr brach