Informacje na 2015 rok

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH


Urząd Gminy Adamów przypomina podatnikom o obowiązku złożenia deklaracji i opłacenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na 2015 rok.


Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych mówi że :


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:


1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;


2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;


3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości — bez wezwania — na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:51:43.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

- po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

· I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

· II rata - do dnia 15 września danego roku. - od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.

Formularze deklaracji na wszystkie rodzaje podatków są dostępne na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – druki do pobrania.

Aktualne stawki podatkowe pozostały niezmienione w stosunku do stawek z lat poprzednich. Szczegóły dotyczące wysokości stawek podatkowych znajdziecie Państwo na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Podatki i opłaty.

 

PROSZĘ O TERMINOWE ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
I UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH NA 2015 ROK.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:52:24.
Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:52:24
Opublikowane przez: piotr brach