Sesje i uchwały Rady Gminy Adamów VII kadencji (kadencja 2014-2018)

XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2018

UCHWAŁA NR XXXII/267/18 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XXXII/268/18 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014 - 2019

UCHWAŁA NR XXXII/269/18 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr XXXII/271/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018r zmieniająca Uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

UCHWAŁA NR XXXII/272/18 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów

Uchwala Nr XXXII/273/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXXII/274/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-27 07:22:33.
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 12 października 2018

uchwała Nr XXXI_262_18.pdf

uchwała Nr XXXI_263_18.pdf

uchwała Nr XXXI_264_18.pdf

uchwała Nr XXXI_265_18.pdf

uchwała Nr XXXI_266_18.pdf

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-11-16 12:45:32.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 11 września 2018

Uchwała Nr XXX/254/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXX/255/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwala NrXXX/256/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Uchwała NrXXX/257/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Uchwała NrXXX/258/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

UCHWAŁA NrXXX/259/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NrXXX/260/18 Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/261/18 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:24:40.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Uchwała Nr XXIX/246/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L dr. kr.17 - Pniówek- Suchowola -Maciejówka „ /na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów

Uchwała Nr XXIX/247/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252 L Obrocz - Namule - Hutki w miejscowości Bondyrz

Uchwała Nr XXIX/248/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXIX/249/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwala Nr XXIX/250/18 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Uchwała Nr XXIX/251/2018 w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"

Uchwała nr XXIX/252/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Uchwała nr XXIX/253/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:08:29.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 20 lipca 2018

Uchwała Nr XXVIII/240/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXVIII/241/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXVIII/242/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów

Uchwała Nr XXVIII/243/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów

Uchwała Nr XXVIII/244/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów

Uchwała Nr XXVIII/245/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-01 07:31:22.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2018

Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr XXVII/231/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr XXVII/232/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXVII/233/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 32, 22 - 440 Krasnobród na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXVII/234/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXVII/235/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXVII/236/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schroniskach dla osób bezdomnych)

Uchwała Nr XXVII/237/18 w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów

Uchwała Nr XXVII/238/18 w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów

Uchwała Nr XXVII/239/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:46:07.
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2018

Uchwała Nr XXVI/227/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwala Nr XXVI/228/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXVI/229/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-10 12:41:08.
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 29 marca 2018

UCHWAŁA Nr XXV/212/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA Nr XXV/213/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr XXV/214/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXV/215/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

UCHWAŁA Nr XXV/216/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXV/217/18 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamów"

UCHWAŁA Nr XXV/218/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na wspólfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

UCHWAŁA Nr XXV/219/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA Nr XXV/220/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerówi liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA Nr XXV/221/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XXV/222/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski

UCHWAŁA Nr XXV/223/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka

UCHWAŁA Nr XXV/224/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów

UCHWAŁA Nr XXV/225/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy Adamów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółow

UCHWAŁA Nr XXV/226/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:31:16.
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2017

Uchwała Nr XXIV/200/17 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwala Nr XXIV/201/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/202/17 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwala Nr XXIV/203/17 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXIV/204/17 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXIV/205/17 - zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXIV/206/17 - w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XXIV/207/17 - w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom oświatowym Gminy Adamów przez Urząd Gminy Adamów

Uchwała Nr XXIV/208/17 - w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXIV/209/17 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XXIV/210/17 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XXIV/211/17 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:04:10 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:04:37.
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 21 listopada 2017

Uchwała Nr XXIII/194/17 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXIII 195/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIII 196/17 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.

Uchwała Nr XXIII/197/17 - w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIII/198/17 - w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XXIII/199/17 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:31:11 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:04:37.
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2017

Uchwała Nr XXII/189/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXII/190/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXII/191/17 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów

Uchwała Nr XXII/192/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Uchwała Nr XXII/193/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkól imienia Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-10-30 07:52:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:04:37.
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 15 września 2017

Uchwała Nr XXI/185/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXI/186/17 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXI/187/17 z dnia 15 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów

Uchwała Nr XXI/188/17 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana () na działania Wójta Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-09-29 07:51:37 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:04:37.
XX Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2017

Uchwała Nr XX/180/17 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XX/181/17 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XX/182/17 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XX/183/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki W Suchowoli w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli i Gimnazjum im Tadeusza Kośc

Uchwała Nr XX/184/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szewni Górnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej i Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej w

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-07-26 11:17:54 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja 2017

Uchwała Nr XIX/172/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała Nr XIX/173/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała Nr XIX/174/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XIX/175/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XIX/176/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XIX/177/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka

Uchwała Nr XIX/178/17 Rady Gminy Adamów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów

Uchwała Nr XIX/179/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:15:54 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 31 marca 2017

Uchwała Nr XVIII/163/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XVIII/164/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzon

Uchwała Nr XVIII/165/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szko

Uchwała Na XVIII/166/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczania logopedy, pedagogów szkolnych, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych

Uchwała Nr XVIII/167/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/168/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów.

Uchwała Nr XVIII/169/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/170/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XVIII/171/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-04-13 07:36:24 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 10 lutego 2017

Uchwała Nr XVII/156/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XVII/157/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVII/158/17 z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów

Uchwała Nr XVII/159/17 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XVII/160/17 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów

Uchwała Nr XVII/161/17 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XVII/162/17 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów na lata 2017-2023

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-21 11:58:33 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2016

Uchwala Nr XVI/144/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XVI/145/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVI/146/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI/147/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała NrXVI/148/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XVI/149/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XVI/150/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej „ Informator Gminy Adamów"

Uchwała Nr XVI/151/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVI/152/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XVI/153/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XVI/154/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

Uchwała NrXVI/155/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-12-21 14:26:53 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XV Sesja Rady Gminy z dnia 27 października 2016

Uchwała Nr XV/135/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XV/136/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XV/137/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XV/138/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów

Uchwała Nr XV/139/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/140/2004 Rady Gminy Adamów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamow

Uchwała Nr XV/140/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XV/141/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała Nr XV/142/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów

Uchwała Nr XV/143/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:09:15 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:22:34.
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2016

Uchwała Nr XIV/131/16 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XIV/132/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIV/133/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działanie pn.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260 L , Tomaszów Lubelski-Krasnobród-Jacnia"

Uchwała Nr XIV/134/16 z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:09:02 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016

Uchwała Nr XIII/115/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/116/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/117/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XIII/118/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIII/119/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Uchwała Nr XIII/120/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół imienia Tadeus

Uchwała Nr XIII/121/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Uchwała Nr XIII/122/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Adamów innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów

Uchwała Nr XIII/123/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Adamów

Uchwała Nr XIII/124/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/125/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/126/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoca środk

Uchwała Nr XIII/127/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XIII/128/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów

Uchwała Nr XIII/129/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy w zakresie przebudowy istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3252L Obrocz-Namule-Hutki w km 6+431do 6+548

Uchwała Nr XIII/130/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działanie pn:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L, Tomaszów Lubelski-Krasnobród-Jacnia"

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-06-17 07:14:41 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
XII Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2016

Uchwała Nr XII/110/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XII/111/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów dla wyboru banku, do obsługi budżetu Gminy Adamów na lata 2016-2020

Uchwała Nr XII/112/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Uchwała Nr XII/113/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/103/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

Uchwała Nr XII/114/16 Rady Gminy Adamów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-05-13 07:25:23 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2016

Uchwała Nr XI/101/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XI/102/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XI/103/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"

Uchwała Nr XI/104/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Uchwała Nr XI/105/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka

Uchwała Nr XI/106/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów

Uchwała Nr XI/107/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski

Uchwała Nr XI/108/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2016 roku

Uchwała Nr XI/109/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023)

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-04-13 13:01:39 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
X Sesja Rady Gminy z dnia 12 stycznia 2016

Uchwała Nr X/94/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

Uchwała Nr X/96/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Uchwała Nr X/97/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr X/98/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr X/99/16 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu

Uchwała Nr X/100/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-25 13:11:50 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
IX Sesja Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015

Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr K/85/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania opracowania pn. „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zd

Uchwała Nr IX/87/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia od Powiatu Zamojskiego zadania utrzymywania dróg powiatowych w 2016 roku

Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu

Uchwała Nr IX/89/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

Uchwała Nr IX/90/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr IX/91/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr IX/92/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr IX/93/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-20 14:07:53 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 30.10.2015

UCHWAŁA Nr VIII/68/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy w zakresie przebudowy istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3252L Obrocz-Namule-Hutki w km

UHWAŁA Nr VIII/69/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr VIII/70/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

UCHWAŁA Nr VIII/71/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów

UCHWAŁA Nr VIII/72/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA Nr VIII/73/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr VIII/74/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

UCHWAŁA Nr VIII/75/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

UCHWAŁA Nr VIII/76/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu

UCHWAŁA Nr VIII/77/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/78/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Dariusza Kiryluk na działania Wójta

UCHWAŁA Nr VIII/79/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 -2024

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-12-30 07:33:16 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
VII Sesja Rady Gminy z dnia 08.09.2015

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Adamów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ROZTOCZE".

Uchwała nr VII/55/15 Rady Gminy Adamów z dnia 08 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Uchwala Nr VII/56/15 Rady Gminy Adamów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Adamów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w1 formie dotacji celowej na działanie pn.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3254 L, Potoczek-Suchowola Gmina Adamów"

UCHWAŁA NR VII/59/I5 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Adamów oraz zasad ich stosowania

UCHWAŁA NR VII/60/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody

UCHWAŁA NR VII/61/15 RABY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr VII/62/15 Rady Gminy Adamów z dnia 8 września 2015r . w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr VII/63/1 5 Rady Gminy Adamów z dnia 8 września 2015r . w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr VII/64/15 Rady Gminy Adamów z dnia 8 września 2015 r . w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

UCHWAŁA NR VII/65/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VH/66/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przekazania skargi na Uchwalę Nr W32/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr W33/2015 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:19:20 | Data modyfikacji: 2016-09-06 13:23:17.
VI Sesja Rady Gminy z dnia 29.05.2015

UCHWAŁA Nr VI/46/15 Rady Gminy Adamów z dnia 29 maja 2015 roku

UCHWALA Nr VI/47/15 Rady Gminy Adamów z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwala Nr VI/48/15 Rady Gminy Adamów z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/49/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działal

Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Adamów z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania działań Wójta Gminy Adamów związanych z nawiązaniem współpracy z partnerem zagranicznym

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego położonego w miejscowości Jacnia

UCHWAŁA Nr VI/52/1 5 Rad y Gmin y Adamó w z dni a 2 9 maj a 2015r . w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części składowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów

UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020" w sprawie w sprawie wyrażenia zgody

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:45:38 | Data modyfikacji: 2015-12-07 12:47:13.
V Sesja Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów


Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów


Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy AdamówUchwała

Nr V/34/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Adamów"


Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów"


Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. W sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka


Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. W sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów.


Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. W sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski.


Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Adamów a Gminą Krasnobród w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na obszar Gminy Adamów.


Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy


Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy


Uchwała Nr V/ 42/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała NR V/43/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2015 r


Uchwała NR V/44/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych z Gminy Adamów


Uchwała NR V/45/15 Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-07-29 12:58:00 | Data modyfikacji: 2015-12-10 14:33:12.
IV Sesja Rady Gminy z dnia 27 luty 2015

Uchwała nr IV/22/15 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała nr IV/23/15 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Uchwała nr IV/24/15 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2016 rok na fundusz solecki


Uchwała nr IV/25/15 - w sprawie przekazania skargi na Uchwałą Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Adamów z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów


Uchwała nr IV/26/15 - w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych


Uchwała nr IV/27/15 - w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej


Uchwała nr IV/28/15 - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-05-12 11:36:40 | Data modyfikacji: 2015-12-10 08:14:57.
III Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r

Uchwała nr III/12/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


Uchwała nr III/13/14 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


Uchwała nr III/14/14 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015


Uchwała nr III/15/14 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok


Uchwała nr III/16/14 - zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii


Uchwała nr III/17/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy


Uchwała nr III/18/14 - w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy


Uchwała nr III/19/14 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów


Uchwała nr III/20/14 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów


Uchwała nr III/21/14 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 


 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-05-12 08:20:16 | Data modyfikacji: 2015-05-12 09:19:41.
II sesja Rdy Gminy z dnia 10 grudnia 2014 r

UCHWAŁA NR II/3/14 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Adamów


UCHWAŁA NR II/4/14 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR II/5/14 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów


UCHWAŁA NR II/6/14 - w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów


UCHWAŁA NR II/9/14 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


UCHWAŁA Nr II/10/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy


UCHWAŁA Nr II/11/14 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów


 


 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:00:44 | Data modyfikacji: 2015-12-10 08:09:53.
I sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2014 roku

Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:41:55 | Data modyfikacji: 2014-12-19 13:45:38.

Zobacz:
 2014 .  2015 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:41:55
Data modyfikacji: 2014-12-19 13:45:38
Opublikowane przez: piotr brach