Rok 2014

Zarządzenie Nr 1/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/14 - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 3/14 - w sprawie zmiany wersji programu do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 4/14 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie za 2013 rok

Zarządzenie Nr 5/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 6/14 - w sprawie określenia trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania i finansowania klas sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów

Zarządzenie Nr 7/14 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wycięcia drzew z terenu działek nr 469/1 i 469/2 położonych w obrębie Kolonia Suchowola

Zarządzenie Nr 8/14 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 10/14 - w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr 11/14 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego...

Zarządzenie Nr 12/14 - w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 13/14 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wypalania w piecu pozostałości po klejach lub elementów drewnianych nasączonych klejami przez przedsiębiorcę Pana Ryszarda Kudyba w związku z telefonicznym zgłoszeniem...

Zarządzenie Nr 14/14 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 15/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 16/13 - w sprawie wskazania osób do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 17/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/14 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 3 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 20/14 - w sprawie zmiany wskazania osób do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 21/14 - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej...

Zarządzenie Nr 22/14 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Adamów zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, ustalanej na podstawie aktualnie obowiązującego...

Zarządzenie Nr 23/14 - w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 24/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 25/14 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 26/14 - w sprawie powołania komisji kontrolującej zgodność informacji zawartych we wnioskach o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu ze stanem faktycznym

Zarządzenie Nr 27/14 - w sprawie zmiany wersji programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 28/14 - w sprawie: zmiany wersji użytkowanego programu podatkowego

Zarządzenie Nr 29/14 - w sprawie: zmiany wersji użytkowego programu - zwrot akcyzy

Zarządzenie Nr 30/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 31/14 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Zarządzenie Nr 32/14 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 33/14 - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Adamów w związku z realizacją projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Zarządzenie Nr 34/14 - w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Zarządzenie Nr 35/14 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Adamów zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, ustalanej na podstawie...

Zarządzenie Nr 36/14 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na planowane dostawy, usługi i roboty budowlane oraz nadania „Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej" w ramach realizacji...

Zarządzenie Nr 37/14 - w sprawie przyjęcia „Regulaminu monitoringu i ewaluacji” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Zarządzenie Nr 38/14 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Adamów w związku z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

Zarządzenie Nr 39/14 - w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 40/14 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli

Zarządzenie Nr 41/14 - w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie do realizacji zadań określonych dla gminy w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 42/14 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 43/14 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli

Zarządzenie Nr 44/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/14 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68 a

Zarządzenie Nr 46/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 47/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 48/14 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina Adamów

Zarządzenie Nr 49/14 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS w Suchowoli

Zarządzenie Nr 50/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/14 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż składnika nieruchomości położonej w obrębie Jacnia oznaczonej numerem działki 1368 tj. budynku po byłej szkole podstawowej

Zarządzenie Nr 52/14 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finan

Zarządzenie Nr 53/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/14 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli

Zarządzenie Nr 55/14 - w sprawie powołania komisji do wydzielenia i oceny materiałów niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczeni oraz wydzielenia dokumentów archiwalnych z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 57/14 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 58/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 60/14 - w sprawie wskazania osób do obwodowych komisji wyborczyc

Zarządzenie Nr 61/14 - w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w zakresie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad

Zarzadzenie Nr 62/14 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zarządzenie Nr 63/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 64/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 65/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 66/14 - w sprawie wyznaczenia Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli do dokonania czynności związanych...

Zarządzenie Nr 67/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 68/14 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Adamów, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 69/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 70/14 - w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 71/14 - w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Adamów do udziału w czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Zarzadzenie Nr 72/14 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Ząrzdzenie Nr 73/14 - w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 74/14 - w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 75/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarzadzenie Nr 76/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 77/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 78/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 79/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 80/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 82/14 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Zarządzenie Nr 83/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 84/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 85/14 - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenmie Nr 86/14 - w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem

Zarządzenie Nr 87/14 - w sprawie powołania komisji odbioru

Zarządzenie Nr 88/14 - w sprawie udzielenia bonifikaty Panu Janowi Droździel ...

Zarządzenie Nr 89/14 - w sprawie powołania komisji do zbadania sprawy wycinki drzew z gatunku brzoza bez stosownego zezwolenia z terenu działki nr 2432 położonej w obrębie Bliżów

Zarządzenie Nr 90/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 91/14 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości

Zarządzenie Nr 92/14 - w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2015 roku

Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontroli kasy

Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie paliwa

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-22 07:45:50.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2014-08-22 07:45:50
Opublikowane przez: piotr brach