Sesje i uchwały Rady Gminy Adamów VI kadencji (kadencja 2010-2014)

XLIV sesja Rady Gminy z dnia 31 października 2014
roku

Uchwała Nr XLIV/279/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XLIV/280/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,

Uchwała Nr XLIV/281/14 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ich stawek procentowych,
(Dz. U. Woj. Lub. z 2014, poz. 3804 , z dnia 21 listopada 2014r.)

Uchwała Nr XLIV/282/14 w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,

Uchwała Nr XLIV/283/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
(Dz. U. Woj. Lub. z 2014, poz. 3805 , z dnia 21 listopada 2014r.)

Uchwała Nr XLIV/284/14 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-11-24 09:57:29 | Data modyfikacji: 2014-11-24 11:17:05.
XLIII sesja Rady Gminy z dnia 18 września 2014
roku

Uchwała Nr XLIII/275/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,


Uchwała Nr XLIII/276/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.


Uchwała Nr XLIII/277/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy,


Uchwała Nr XLIII/278/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty panu Janowi Droździel zam. Krasnobród od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-10-03 13:35:47 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:57:10.
XLII sesja Rady Gminy z dnia 25 lipca 2014 roku

Uchwała Nr XLII/270/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,


Uchwała Nr XLII/271/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.


Uchwała Nr XLII/272/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy,


Uchwałę Nr XLII/273/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy,


Uchwałę Nr XLII/274/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:43:13 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:24:32.
XLI sesja Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr XLI/267/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,


Uchwała Nr XLI/268/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,


Uchwała Nr XLI/269/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:41:34 | Data modyfikacji: 2014-08-26 11:33:51.
XL sesja Rady Gminy z dnia 16 maja 2014 roku

Uchwała Nr XL/257/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów,
(Dz. U. Woj. Lub. z 2014, poz. 2268, z dnia 26 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr XL/258/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2013 rok,

Uchwała Nr XL/259/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,

Uchwała Nr XL/260/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XL/261/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,

Uchwała Nr XL/262/14 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Adamów,

Uchwała Nr XL/263/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019,
(Dz. U. Woj. Lub. z 2014, poz. 2181, z dnia 13 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr XL/264/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości stanowiących własność Gminy,

Uchwała Nr XL/265/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2014 r.,

Uchwała Nr XL/266/14 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
(Dz. U. Woj. Lub. z 2014, poz. 2249, z dnia 25 czerwca 2014r.)

Powiązania

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze - DZ. URZ. WOJ. LUB. 2014. poz. 2250
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.234.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Adamów z dnia 16 maja 2014 roku Nr XL/266/14 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w części obejmującej § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10 pkt 2, 6 i 7, § 14 ust. 1, § 15 ust. 3-5, § 16, § 17, § 23, § 24, § 30 ust. 1 oraz § 35 ust. 1 uchwały.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:32:40 | Data modyfikacji: 2014-10-29 10:08:55.
XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 14 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/253/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,


Uchwała Nr XXXIX/254/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,


Uchwała Nr XXXIX/255/14 w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach p.n. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz upoważnienia Wójta Gminy Adamów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,


Uchwała Nr XXXIX/256/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:26:49 | Data modyfikacji: 2014-08-26 11:42:07.
XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2014
roku

Uchwała Nr XXXVIII/245/14 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jacni,

Uchwała Nr XXXVIII/246/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XXXVIII/247/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,

Uchwała Nr XXXVIII/248/14 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym,

Uchwała Nr XXXVIII/249/14 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019,

Uchwała Nr XXXVIII/250/14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2014, poz. 1268 , z dnia 24.03.2014r.)

Uchwała Nr XXXVIII/251/14 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia Dolna- Wólka Wieprzecka,

Uchwała Nr XXXVIII/252/14 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów-Bliżów.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:05:51 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:20:55.
XXXVII sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014
roku

Uchwała Nr XXXVII/244/14 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Adamowie.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2014, poz. 543 , z dnia 5 lutego 2014r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:03:35 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:20:55.
XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014
roku

Uchwała Nr XXXVI/237/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2014, poz. 1074, z dnia 7 marca 2014r.)

Powiązania

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze - Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Lublin, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1075
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.70.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów, w części obejmującej załącznik nr 1, nr 3 i nr 13 do uchwały.

Uchwałę Nr XXXVI/238/14 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,

Uchwała Nr XXXVI/239/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2015 rok na fundusz sołecki,

Uchwała Nr XXXVI/240/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, uczniów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

Uchwała Nr XXXVI/241/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2014, poz. 542 , z dnia 5 lutego 2014r.)

Uchwała Nr XXXVI/242/14 uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, (Akt Archiwalny)

Uchwałę Nr XXXVI/243/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Dworakowskiego na działania Wójta.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-14 14:42:08 | Data modyfikacji: 2014-10-31 09:10:08.
XXXV sesja Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/221/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

Uchwała Nr XXXV/222/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2014, poz. 234, z dnia 14 stycznia 2014r.)

Uchwała Nr XXXV/223/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XXXV/224/13 uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,

Uchwała Nr XXXV/225/13 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

Uchwała Nr XXXV/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy,

Uchwała Nr XXXV/227/13 w sprawie o przystąpieniu Gminy Adamów do pilotażu wdrażania Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej,

Uchwała Nr XXXV/228/13 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej,

Uchwała Nr XXXV/229/13 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Adamowie,
(Akt archiwalny- uchwała Nr XXXVII/244/14 z dnia 24 stycznia 2014r.)

Uchwała Nr XXXV/234/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”,

Uchwała Nr XXXV/235/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”,

Uchwała Nr XXXV/236/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”.

Powiązania

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze - Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Lublin, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1075
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.70.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów, w części obejmującej załącznik nr 1, nr 3 i nr 13 do uchwały.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 12:33:33 | Data modyfikacji: 2014-10-31 09:08:34.
XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2013
roku

Uchwałę Nr XXXIV/212/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwałę Nr XXXIV/213/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwałę Nr XXXIV/214/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 5030, z dnia 29 listopada 2013r.)

Uchwałę Nr XXXIV/215/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwałę Nr XXXIV/216/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwałę Nr XXXIV/217/13 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałę Nr XXXIV/218/13 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

Uchwałę Nr XXXIV/219/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwałę Nr XXXIV/220/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 11:24:01 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:11:37.
XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 11 października
2013 roku

Uchwała Nr XXXIII/208/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr XXXIII/209/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013


Uchwała Nr XXXIII/210/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej „GEESOWIANKA” w Adamowie od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Uchwała Nr XXXIII/211/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Edwardowi Ryszardowi Kudyba zam. Zamość ul. Zamoyskiego 5/34 od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 11:17:17 | Data modyfikacji: 2014-10-31 09:07:27.
XXXII sesja Rady Gminy z dnia 13 września 2013
roku

Uchwała Nr XXXII/202/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXXII/203/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwała Nr XXXII/204/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXXII/205/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXII/206/13 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 4089, z dnia 10 października 2013r.)

Uchwała Nr XXXII/207/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 4085, z dnia 10 października 2013r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 11:15:20 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:07:03.
XXXI sesja Rady Gminy z dnia 26 lipca 2013 roku

Uchwała Nr XXXI/197/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwała Nr XXXI/198/13 w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów

Uchwała Nr XXXI/199/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3922 , z dnia 18 września 2013r.)

Uchwała Nr XXXI/200/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3710, z dnia 9 sierpnia 2013r.)

Uchwała Nr XXXI/201/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3711, z dnia 9 sierpnia 2013r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 11:12:08 | Data modyfikacji: 2014-08-20 11:38:13.
XXX sesja Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXX/190/13 w sprawie zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów" w zakresie wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo zagrodowe w obrębie miejscowości :
części terenów położonych w miejscowości Suchowola obejmujących działki nr 49/1, 49/2, i 50, 30/1,30/2 i 31, części terenów położonych w miejscowości Suchowola obejmujących działki nr 593, 594/1,594/2 i 594/3, części terenów położonych w miejscowości Feliksówka obejmujących część działki nr 43.

Uchwała Nr XXX/191/13 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3525, z dnia 19 lipca 2013r.)

Uchwała Nr XXX/192/13 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3526, z dnia 19 lipca 2013r.)

Uchwała Nr XXX/193/13w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXX/194/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwała Nr XXX/195/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXX/196/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Adamów w 2013r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 11:03:24 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:05:48.
XXIX sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/186/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXIX/187/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwała Nr XXIX/188/13 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 3090, z dnia 18 czerwca 2013r.)

Uchwała Nr XXIX/189/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:56:14 | Data modyfikacji: 2014-08-20 11:39:32.
XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2013
roku

Uchwała Nr XXVIII/168/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XXVIII/169/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,

Uchwała Nr XXVIII/170/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 2388, z dnia 6 maja 2013r.)

Uchwała Nr XXVIII/171/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 2389, z dnia 6 maja 2013r.)

Uchwała Nr XXVIII/172/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 2390, z dnia 6 maja 2013r.) (Akt Archiwalny)

UchwałaNr XXVIII/173/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. U. Woj. Lub.Rocznik 2013, poz. 2391, z dnia 6 maja 2013r.) (Akt Archiwalny)

Uchwała Nr XXVIII/174/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 2392, z dnia 6 maja 2013r.)

Uchwała Nr XXVIII/175/13 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XXVIII/176/13 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XXVIII/177/13 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwały Nr XXVIII/178/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów – Bliżów

Uchwała Nr XXVIII/179/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka

Uchwała Nr XXVIII/180/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont odcinka jednostronnego chodnika w m. Suchowola przy drodze powiatowej Nr 3254L Adamów- Suchowola

Uchwała Nr XXVIII/181/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont odcinka jednostronnego chodnika w m. Potoczek przy drodze powiatowej Nr 3254L Adamów- Suchowola.

Uchwała Nr XXVIII/182/13 w sprawie nadania Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku

Uchwała Nr XXVIII/183/13 w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz.2393, z dnia 6 maja 2013r.)

Uchwała Nr XXVIII/184/13 w sprawie przyjęcia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Adamów

Uchwała Nr XXVIII/185/13w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:35:07 | Data modyfikacji: 2014-10-30 21:02:52.
XXVII sesja Rady Gminy z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/163/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXVII/164/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/165/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Adamów do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncIusion

Uchwała Nr XXVII/166/13 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 1883, z dnia 11 kwietnia 2013r.)

Powiązania

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze - DZ. URZ. WOJ. LUB. 2013.1884 – z dn. 2013-04-11
uchwała nr XXVII/166/13 Rady Gminy Adamów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamów. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-4131.138.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

 

Uchwała Nr XXVII/167/13 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Adamów.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 1885, z dnia 11 kwietnia 2013r.)

Powiązania

Ma rozstrzygnięcie nadzorcze - DZ. URZ. WOJ. LUB. 2013.1886
Ogłoszony: 2013-04-11
uchwała nr XXVII/167/13 Rady Gminy Adamów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Adamów.
(Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.127.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:24:54 | Data modyfikacji: 2014-10-29 09:31:59.
XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/156/13 w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,


Uchwała Nr XXVI/157/13 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,


Uchwała Nr XXVI/158/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2014 rok na fundusz sołecki


Uchwała Nr XXVI/159/13 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu


Uchwała Nr XXVI/160/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.


Uchwała Nr XXVI/161/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy


Uchwała Nr XXVI/162/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2008-2013

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:18:07 | Data modyfikacji: 2015-12-10 07:55:24.
XXV sesja Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/145/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Uchwała Nr XXV/146/12 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/147/12 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 375, z dnia 29 stycznia 2013r.)

Uchwała Nr XXV/148/12 - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 111, z dnia 16 stycznia 2013r.)

Uchwała Nr XXV/149/12 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/150/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXV/151/12 - w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXV/152/12 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XXV/153/12 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XXV/154/12 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów

Uchwała Nr XXV/155/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Adamów.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2013, poz. 648, z dnia 7 lutego 2013r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:16:50 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:54:53.
XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/137/12 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Iwony Poznańskiej na działalność Dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy

Uchwała Nr XXIV/138/12 - w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- uchylona Uchwałą Nr XXVI/156/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXIV/139/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Uchwała Nr XXIV/140/12 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 4167, z dnia 5 grudnia 2012r.)

Uchwała Nr XXIV/141/12 - w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XXIV/142/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 4294, z dnia 11 grudnia 2012r.)

Uchwała Nr XXIV/143/12 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

Uchwała Nr XXIV/144/12 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 4360, z dnia 13 grudnia 2012r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:14:33 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:52:18.
XXIII sesja Rady Gminy z dnia 19 października
2012 r.

Uchwała Nr XXIII/133/12 - w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXIII/134/12 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sendłaka na działania Wójta.


Uchwała Nr XXIII/135/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr XXIII/136/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:12:28 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:49:51.
XXII sesja Rady Gminy z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr XXII/126/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XXII/127/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Uchwała Nr XXII/128/12 - zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Adamów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

Uchwała Nr XXII/129/12 - w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 3099, z dnia 22 października 2012r.)

Uchwała Nr XXII/130/12 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr XXII/131/12 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Adamów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 3100, z dnia 22 października 2012r.)

Uchwała Nr XXII/132/12 - w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 3101, z dnia 22 października 2012r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:11:46 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:48:03.
XXI sesja Rady Gminy z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXI/123/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012,


Uchwała Nr XXI/124/12 - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Adamów na realizację projektu opracowanego w mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej p.n. „Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3 - 4 latków z gminy Adamów”


Uchwała Nr XXI/125/12 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:10:27 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:46:35.
XX sesja Rady Gminy z dnia 16 lipca 2012 r.

Uchwała Nr XX/111/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

Uchwała Nr XX/112/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012,

Uchwała Nr XX/113/12 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Uchwała Nr XX/114/12 - w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach p.n. „Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3 - 4 latków z gminy Adamów” oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr XX/115/12 - w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XX/116/12 - w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XX/117/12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów”

Uchwała Nr XX/118/12 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2012 r.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 2650, z dnia 11 września 2012r.)

Uchwała Nr XX/119/12 - w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie

Uchwała Nr XX/120/12 - w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie

Uchwała Nr XX/121/12 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej budynkami Ośrodka Zdrowia w Suchowoli

Uchwała Nr XX/122/12 - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczania logopedy i pedagogów szkolnych.
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 2581, z dnia 5 września 2012r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:13:12 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:44:21.
XIX sesja Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XIX/105/12 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2011 rok


Uchwała Nr XIX/106/12 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok


Uchwała Nr XIX/107/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr XIX/108/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012


Uchwała Nr XIX/109/12 - w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka,


Uchwała Nr XIX/110/12 - w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów – Bliżów.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:12:19 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:41:55.
XVIII sesja Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/99/12 - w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont odcinka jednostronnego chodnika w m. Suchowola przy drodze powiatowej Nr 3254L Adamów- Suchowola

Uchwała Nr XVIII/100/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XVIII/101/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/102/12 -w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/103/12 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenie granic ich obwodów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 1984, z dnia 27 czerwca 2012r.)

Uchwała Nr XVIII/104/12 - w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:11:20 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:34:06.
XVII sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVII/91/12 - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie


Uchwała Nr XVII/92/12 - w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni


Uchwała Nr XVII/93/12 - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bondyrzu imieniem Wiktora i Walerii Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej


Uchwała Nr XVII/94/12 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr XVII/95/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012


Uchwała Nr XVII/96/12 - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2013 rok na fundusz sołecki.


Uchwała Nr XVII/97/12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów


Uchwała Nr XVII/98/12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:10:24 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:31:49.
XVI sesja Rady Gminy z dnia 23 lutego 2012 r.
Uchwał nie podjęto.
 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:09:29 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:31:49.
XV sesja Rady Gminy z dnia 3 lutego 2012 r.

Uchwała Nr XV/84/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie


Uchwała Nr XV/85/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni


Uchwała Nr XV/86/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bondyrzu imieniem Wiktora i Walerii Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej


Uchwała Nr XV/87/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie


Uchwała Nr XV/88/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 


Uchwała Nr XV/89/12 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2012


Uchwała Nr XV/90/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:08:55 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:27:55.
XIV sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/75/11- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr XIV/76/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


Uchwała Nr XIV/77/11 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


Uchwała Nr XIV/78/11 - w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012


Uchwała Nr XIV/79/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy


Uchwała Nr XIV/80/11- w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy


Uchwała Nr XIV/81/11 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr XIV/82/11 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr XIV/83/11 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:08:12 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:22:05.
XIII sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/63/11- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XIII/64/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr XIII/65/11 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz.127, z dnia 12.01.2012r.)

Uchwała Nr XIII/66/11 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz.128 z dn. 12.01.2012r.)

Uchwała Nr XIII/67/11 - w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz.125, z dnia 12.01.2012r.)

Uchwała Nr XIII/68/11 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz.126, z dnia 12.01.2012r.)

Uchwała Nr XIII/69/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XIII/70/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Adamów lub jej jednostkom podległym, wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, ustalania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przepadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz stosowaniu ulg z urzędu
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz.36, z dnia 09.01.2012r.)

Uchwała Nr XIII/71/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2008-2013

Uchwała Nr XIII/72/11 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Uchwała Nr XIII/73/11 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/74/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:07:25 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:16:28.
XII sesja Rady Gminy z dnia 23 września 2011 r.

Uchwała Nr XII/57/11- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr XII/58/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr XII/59/11 - w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy „Adamów”

Uchwała Nr XII/60/11 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
(Dz. U. Woj. Lub. Rocznik 2012, poz. 512 z dnia 25 stycznia 2012r.)

Uchwała Nr XII/61/11 - w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr XII/62/11 - w sprawie wyboru ławników

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:06:34 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:14:00.
XI sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr XI/54/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Uchwała Nr XI/55/11 - w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr XI/56/11 - w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Adamów.
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 163, poz. 2603 z dnia 25 października 2011r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:05:09 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:09:27.
X sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/47/11 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr X/48/11- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Uchwała Nr X/49/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 155, poz.2491 z dnia 14 października 2011r.)

Uchwała Nr X/50/11 - w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

Uchwała Nr X/51/11 - w sprawie uchylenia Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 14 czerwca 2011roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Uchwała Nr X/52/11 - w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Adamów

Uchwała Nr X/53/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:04:13 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:08:10.
IX sesja Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IX/41/11 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr IX/42/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


Uchwała Nr IX/43/11 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego


Uchwała Nr IX/44/11 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności ( uchylona Uchwałą Nr X/51/11)


Uchwała Nr IX/45/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy


Uchwała Nr IX/46/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:03:01 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:05:12.
VIII sesja Rady Gminy z dnia 27 maja 2011 r.

Uchwała Nr VIII/33/11 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2010 rok


Uchwała Nr VIII/34/11 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok


Uchwała Nr VIII/35/11 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej


Uchwała Nr VIII/36/11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011


Uchwała Nr VIII/37/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy


Uchwała Nr VIII/38/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy


Uchwała Nr VIII/39/11 - w sprawie określenia kryteriów dla wyboru banku, do obsługi budżetu Gminy Adamów na lata 2011-2016


Uchwała Nr VIII/40/11- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 2255 L Szewnia Górna – Wólka Wieprzecka

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:01:40 | Data modyfikacji: 2014-10-30 20:01:23.
VII sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/25/11- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr VII/26/11- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr VII/27/11- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 2012 rok na fundusz sołecki

Uchwała Nr VII/28/11- w sprawie przyjęcia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Adamów

Uchwała Nr VII/29/11 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr VII/30/11 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 110, poz.1949 z dnia 3 sierpnia 2011r.)

Uchwała Nr VII/31/11 - w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 110, poz.1950 z dnia 3 sierpnia 2011r.)

Uchwała Nr VII/32/11 - w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwoju wykształcenie i kompetencji w regionach pn. „Równy start” oraz upoważnienia Wójta Gminy Adamów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:37:51 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:58:37.
VI sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2011 r. -
Uchwał nie podjęto.
 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:35:38 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:58:37.
V sesja Rady Gminy z dnia 18 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/21/11-w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr V/22/11- w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Adamów
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 146, poz.2387 z dnia 28 września 2011r.)

Uchwała Nr V/23/11- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr V/24/11- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:34:01 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:56:02.
IV sesja Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/18/11-w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


Uchwała Nr IV/19/11- w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011


Uchwała Nr IV/20/11- w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:24:12 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:54:37.
III sesja Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/16/10- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Uchwała Nr III/17/10- w sprawie określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
(Dz. U. Woj. Lub. Nr 68, poz. 1333 z dnia 12 maja 2011r.)

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:21:14 | Data modyfikacji: 2014-10-29 07:27:55.
II sesja Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr II/6/10-w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


Uchwała Nr II/7/10- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów


Uchwała Nr II/8/10- w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Adamów


Uchwała Nr II/9/10-w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok


Uchwała Nr II/10/10- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok


Uchwała Nr II/11/10- w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/224/2006 Rady Gminy Adamów z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii


Uchwała Nr II/12/10- w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy


Uchwała Nr II/13/10- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr II/14/10- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr II/15/10- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-11 08:18:50 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:52:31.
I sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr I/1/10- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr I/2/10- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów


Uchwała Nr I/3/10 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr I/4/10- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego


Uchwała Nr I/5/10- w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-08-08 14:06:48 | Data modyfikacji: 2014-10-30 19:46:58.

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-08-08 14:06:48
Data modyfikacji: 2014-10-30 19:46:58
Opublikowane przez: piotr brach