Zamówienia poniżej 30000 euro


Zobacz:
 RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej .  RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze .  RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych .  RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót  .  ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW .  RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola .  RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł .  RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów .  RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów .  RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego .  RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli .  RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017 .  RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola .  RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego .  RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km  .  RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o .  RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów .  RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów .  RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap .  RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego .  RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki .  RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018 .  RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach .  RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek .  RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów .  RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 271.3R.2018 - Budowa tężni solankowej w m. Jacnia .  RIG 271.7R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w JAcni .  RIG 271.7.1R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  RIG 271.8R.2018 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2018/2019 .  RIG 271.9R.2018 - Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni .  Wymiana dachu na budynkach świetlic wiejskich wm. Fekliksówka, Suchowola (Suchowola B)  . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: