Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 259,25 ha, w tym:

 1. użytki rolne - 91,06 ha
 2. działki budowlane - 1,09 ha
 3. grunty pod drogami - 124,97 ha
 4. pozostałe grunty o pow. - 42,13 ha.

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,41 ha gruntów w tym:

 1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o.
  w Adamowie – 0,07 ha gruntu położonego w Adamowie
 2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM”
  w Zamościu – 2.68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
 3. osobom fizycznym – 2,66 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

II. Przekazano w trwały zarząd – 2,90 ha gruntów, w tym:

 • na rzecz szkół 2,72 ha gruntów położonych w obrębach:Suchowola i Szewnia Górna.
 • na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia


III. Wydzierżawiono - 20,10 ha gruntów

w tym 20,10 ha gruntów osobom fizycznym.

IV. Przekazano w użyczenie – 5,97 ha gruntów w tym:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu – 0,91 ha
 • Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 5,06 ha,

Na gruntach o pow.6,00 ha znajdują się:

 • w obrębie Adamów budynek administracyjny Urzędu Gminy, ujęcie wody
  / na bazie byłej Gminnej Spółdzielni/,
 • w obrębie Potoczek – kopalnia piasku,grzebowisko zwierzęce,remiza OSP,
  były budynek szkoły, baza byłego Kółka Rolniczego,
 • w obrębie Boża Wola – remiza wiejska,
 • w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, lokal użytkowy – biblioteka
  oraz budynek Ośrodka Zdrowia.

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 32 sztuk w tym:

 • 2 szkoły,
 • 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek
 • remiza wiejska we wsi Boża Wola
 • 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek
 • budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli
 • budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek
 • budynki po byłych szkołach w Bliżowie, Bondyrzu, Jacni i Rachodoszczach

Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:

 • oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,
 • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,
 • oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
 • oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu
 • sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej
 • przepompownia wody w Potoczku
 • ujęcie wody w Potoczku , Bondyrzu i Adamowie.
 • 6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów,Potoczek, Jacnia, Suchowola,Feliksówka, Rachodoszcze,Boża Wola.

Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach:

Adamów, Bliżów, Bondyrz, Boża Wola, Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Jacnia, Malinówka, Kol. Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:40:26 | Data modyfikacji: 2014-05-30 09:59:46.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:40:26
Data modyfikacji: 2014-05-30 09:59:46
Opublikowane przez: piotr brach