Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

 

        W roku 2013 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań programowych zaplanowano kwotę z budżetu gminy w wysokości 88 000,00 zł. 

          Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół
i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  w okresie styczeń - czerwiec 2013 oraz wrzesień - grudzień 2013 ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku  z powyższym na realizację zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 51 266,07zł. W dniu 15 stycznia 2014 roku na konto  Urzędu Gminy Adamów wpłynął zwrot części niewykorzystanej w 2013 roku dotacji w wysokości 11 336,18 zł. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w styczniu 2014 roku przesłało sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za miniony rok. Sprawozdanie z realizacji dotacji jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2013 roku ofercie.

           Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek  i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego wpłynęły dwie oferty: Ludowego  Zespołu Sportowego „Saturn II” Suchowola  na kwotę 1 870,00zł. oraz Ludowego Klubu Sportowego Orion Stihl Jacnia na kwotę 30 000,00zł. Oferta złożona przez LZS Saturn II nie zawierała aktualnego Statutu, sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za ubiegły roku w związku
z czym została odrzucona ze względów formalnych, natomiast oferta LKS Orion Sthil Jacnia spełniła wymogi formalne. W związku z powyższym realizację zadania powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu Orion Stihl i przyznano dotację w wysokości 30 000,00zł. Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia w dniu 31.12.2013 roku złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. Sprawozdanie jest prawidłowo i kompletnie wypełnione, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z zapisami zawartymi w złożonej na początku 2013 roku ofercie.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr  Dariusz Szykuła

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-03-25 07:59:05.
Data wprowadzenia: 2014-03-25 07:59:05
Opublikowane przez: piotr brach