Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami


Prowadzi sprawy z zakresu:

Gospodarowanie mieniem komunalnym;

1. sprzedaż nieruchomości,dzierżawa, przekazywanie nieruchomości w zarząd, użytkowanie wieczyste, gospodarka lokalami,

2.ewidencję miejscowości, numerację porządkową budynków,

3.podział nieruchomości

4.rozgraniczenie nieruchomości,

5.wspólnoty gruntowe

6.sprawy z zakresu zaliczenia lat pracy w gospodarstwie rolnym  (zeznania świadków, zaświadczenia).

7.przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8.sprawy związane z regulowaniem własności nieruchomości / zaświadczenia , że na działkę nie został wydany akt własności ziemi w trybie administracyjnym/

9.sprawy związane z prostowaniem błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi, decyzjach o przekazywaniu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe.


I.Obsługa spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości stanowiących własność Gminy


WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Podstawa prawna:

► Art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r. Dz.U Nr 102, poz. 651 ze zm.),

►Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),


Wymagane dokumenty:

Wniosek określający oznaczenie działki według ewidencji gruntów, powierzchnię, położenie, cel dzierżawy.


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia:

do trzech miesięcy. W niektórych przypadkach organizowany jest przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości.


Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Rolnictwa,Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13, tel. 84 6187-725.


Forma załatwienia sprawy:

Umowa dzierżawy lub pismo o odmowie wydzierżawienia gruntu.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje:

Po złożeniu wniosku i możliwości wydzierżawienia gruntu sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tutejszego Urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez przekazanie sołtysom oraz na stronie BIP Urzędu Gminy. Po tym okresie wnioski są rozpatrywane i zostaje podjęta decyzja.Przy wydzierżawianiu gruntów na okres 3 lat, jeżeli jest jeden wniosek, przekazuje się nieruchomość w dzierżawę w trybie bezprzetargowym,w przypadku większej liczby wniosków organizuje się przetarg. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w miejscach publicznych, sołectwach oraz na stronie BIP Urzędu Gminy. Zasady wydzierżawiania nieruchomości określa Uchwała Rady Gminy Adamow Nr XVIII/114/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Adamów oraz ich wydzierżawiania lub najmu. Sposób naliczenia czynszu dzierżawnego określa Zarządzenie Wójta Gminy Adamów z dnia 07 maja 2010r. Czynsz dzierżawny ustala się wg stawek szacunkowych z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntu wyrażony w kwintalach pszenicy (równowartość w gotówce).


II. Obsługa spraw związanych z numeracją porządkową budynków

NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW


Podstawa prawna:

►Art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów /Dz.U.Nr 23, poz.125/


Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.


Wniosek powinien zawierać:

1.imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,

2.określenie przedmiotu wniosku,

3.informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.


Załączniki:

kserokopia planu zagospodarowania nieruchomości, bądź kserokopia mapy zasadniczej, bądź mapy ewidencyjnej


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni od daty złożenia wniosku.


Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Adamów – Referat Rolnictwa,Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13, tel. (084) 6187 725.


Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zawiadomienia.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje:

Odbiór zawiadomienia następuje osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę, pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.


III. Obsługa spraw związanych z podziałem nieruchomości:

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

►Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663),

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 267).Postanowienie opiniujące wstępny projekt podzialu:

Wymagane dokumenty:

1) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu,

 2) wniosek wg wzoru podpisany przez właściela ( współwłaścicieli).


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości:


Wymagane dokumenty:

1.Wniosek wg. wzoru, podpisany przez właściciela bądź wszystkich współwłaścicieli,

2.Mapa z projektem podziału nieruchomości ................ egz.,

3.dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

4.Oryginał wypisu z katastru (ewidencji) nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

5.Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

6.Wykaz zmian gruntowych ................ egz.,

7.Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze (ewidencji) nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom.


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Adamów Referat Rolnictwa ,Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13.


Forma załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna.


Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku złożenia odpisu z księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów w kserokopii (oryginał należy dostarczyć do wglądu), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.z 2012r. Nr.poz. 1282) pobrana zostanie opłata skarbowa od poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem w kwocie 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.


IV.Obsługa spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

►Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),

►Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. z 2013r. Nr poz.267).


Dokumenty:

1. Wniosek stron/y/ o rozgraniczenie nieruchomości

2.Załączniki do wniosku:

a/dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

b/wypis i wyrys z katastru nieruchomości

Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości następuje w formie postanowienia wydanego w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.


Opłaty:

Wniosek jest zwolniony od opłaty skarbowej


Termin i sposób załatwienia:

1.Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości następuje w formie postanowienia wydanego w terminie

1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.

2.Zgodnie z obowiązujacymi przepisami przewiduje się następujące sposoby rozstrzygania:

a/w drodze decyzji administracyjnej

b/w drodze ugody zawartej przed geodetą, która posiada moc ugody sądowej,

c/w postępowaniu sądowym

3.W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, postępowanie administracyjne zostaje umorzone a sprawę przekazuje się z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Zamościu I Wydział Cywilny.


Miejsce załatwiania spraw:

Referat Rolnictwa,Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13, tel.84 6187 725.


Tryb odwoławczy:

1.Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie

2.W przypadku ustalenia linii granicznej w postępowaniu administracyjnym, wydaniu decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości , strona niezadowolona może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Zamościu Wydział Cywilny za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów.


Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku złożenia odpisu z księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów w kserokopii (oryginał należy dostarczyć do wglądu), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2012r. Nr poz..1282) pobrana zostanie opłata skarbowa od poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem w kwocie 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Odbiór postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego następuje osobiście przez wnioskodawcę, upoważnioną osobę lub pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.


V. Obsługa spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOSCI


Podstawa prawna

►Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /tekst jedn.Dz.U z 2012r. Nr poz.83/ ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ►Kodeks postępowania administracyjnego /tekst. jedn. Dz.U. z 2013r. Nr poz.267/, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami / tekst.jedn z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm./


Dokumenty:

 1. Wniosek strony o przekształcenie

  Załączniki do wniosku:

  a/aktualny odpis z Księgi Wieczystej

  b/wypis z rejestru gruntów

  c/potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

  Opłaty:


Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst.jedn.Dz.U z 2012r. Nr poz.1282/

Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

a/gotówką w kasie Urzędu Gminy Adamów,

b/ na konto Urzędu Gminy Adamów Nr 10 9639 0009 2002 0050 0122 0001 BS Tomaszów Lub.O/Krasnobród.


Termin i sposób załatwienia:

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce załatwiania spraw:

Referat Rolnictwa,Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13, tel.84 6187 725.


Forma załatwienia:

decyzja administracyjna


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od

doręczenia decyzji stronie


Dodatkowe informacje:

Przekształcenie przysługuje:

  osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnymosobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym

spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami

budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia moga wystapić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli conajmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.W takim przypadku art.199 Kodeksu cywilnego sosuje się odpowiednio.

Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest obowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę można na wniosek użytkownika wieczystego rozłożyć na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem.

Zgodnie z art.4 ust.10 w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę za przekształcenie obniża się o 50 %.

Zgodnie z art.4 ust.7 organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty na podstawie uchwały Rady Gminy.

Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu w Księdze Wieczystej.


 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:04:09.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:04:09
Opublikowane przez: