stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu

 Anna Romaszko

 

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11b, 22 – 442 Adamów

pok. nr 9, tel. 846187716

 

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 do 15.00

 

1.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

2.Przygotowywanie projektów uchwał planów sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granicy ich obwodów a także uchwał dotyczących szkolnictwa.

3.Organizowanie konkursów na dyrektorów.

4.Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej mianowania nauczycieli.

5.Nadzór nad opracowaniem arkuszy organizacyjnych szkół.

6.Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

- opracowywanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadzór nad realizacją tego programu.

7.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

8.Przygotowywanie decyzji uprawniających osoby nieubezpieczone do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Podstawa prawna

►Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256. 2572 j.t.)

►Uchwała Nr XXXIV/239/2006 Rady Gmin Adamów z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

►stypendium szkolne

►zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004.256. 2572 j.t.)

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia  uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne nie bierze się pod uwagę.

Uwaga: Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)- kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Zaświadczenia/oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Termin składania wniosków:

►stypendium szkolne: od 1 do 15 września każdego roku szkolnego.

o zasiłek można się ubiegać na wniosek, złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Termin odpowiedzi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie osób innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)

Podstawa prawna

 art. 7 i art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja Wójta Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni.

Decyzje wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wójt Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji również z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału Wojewódzkiego Funduszu

Termin odpowiedzi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

►art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie (Dz. U. 2004.256. 2572 j.t.)

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626 j.t.)

►Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007.59.404 j.t.)

►Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2007.59.404 j.t.)

►Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010.53.311)

Wymagane dokumenty:

► wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przyuczenia lub nauki zawodu z załącznikami

Uwaga:

Pracodawca powinien niezwłocznie powiadomić wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, o zawarciu umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu młodocianego pracownika.

Termin odpowiedzi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

 

Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego

na stopień nauczyciela mianowanego:

Podstawa prawna:

►rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2006.97. 674 j.t.)

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393 j.t.)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów

2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub poświadczona kopia

3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu ; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia-także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Termin odpowiedzi:

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2.Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Podstawa prawna

►ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356. j.t.).

 

Wniosek o zgłoszenie na leczenie odwykowe może złożyć dowolna osoba lub instytucja ( np. Policja, GOPS,).

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia odwykowego może być nałożone jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

►Powoduje rozkład życia rodzinnego

►Demoralizuje nieletnich

►Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

►Uchyla się od pracy


 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:01:05.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 13:01:05
Opublikowane przez: