Informacja o podatku leśnym


Przedmiotem opodatkowania podatkiem
leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Stawki podatku leśnego obowiązujące
w 2013r.

od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego
-

 równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna wynosi 41,0124zł.
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 10:30:55 | Data modyfikacji: 2013-04-30 10:33:41.
Podatek leśny w 2016 roku

STAWKI PODATKU LEŚNEGO W 2016 ROKU
Od 1 stycznia 2016 r. stawka za 1 ha fizycznych lasów (gruntów leśnych) wynosi 42,189 zł.

Podatnicy podatku leśnego
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku leśny, ciąży natomiast odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej są zobowiązane:

  • Składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • Odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
  • Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do 15. każdego miesiąca.

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy o podatku leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Opodatkowaniu lasem podlegają jedynie lasy oznaczone symbolem „Ls”.
Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Powstanie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczy miesięcy, w których istniał obowiązek.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Sposób powstawania zobowiązania podatkowego w podatku leśnym uzależniony jest od kategorii podatnika.Zobowiązanie powstaje:

  • Dla osób fizycznych – z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy wydawanej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta m.in. na podstawie informacji o lasach składanej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego
  • Dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej- z mocy prawa; obowiązkiem podatnika, jest złożenie organowi deklaracji na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Zwolnienia od podatku
Przy wymiarze zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego uwzględnia się zwolnienia wymienione w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku leśnym.
Termin i forma płatności podatku leśnego


Podatek leśny jest płatny przez:

  • Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca;

- z wyjątkiem obowiązującym od 1.1.2016 r., – jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m3- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:37:36 | Data modyfikacji: 2013-04-30 10:33:41.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:37:36
Opublikowane przez: Piotr Brach