Informacja o podatku rolnymOpodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Stawka podatku w 2013 r. wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych –
92,50 zł

od 1 ha pozostałych gruntów – 185,00 zł 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 10:24:31 | Data modyfikacji: 2013-04-30 10:26:48.
Podatek rolny na 2016 rok

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi:
• powyżej 1 ha przeliczeniowego – 95,00 zł
• poniżej 1 ha użytków rolnych – 190,00 zł
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2014 r. - 2506 zł, - zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23-09-2015.

Podatnicy podatku rolnego
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• Właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem, że jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
• Posiadaczami samoistnymi gruntów.
• Użytkownikami wieczystymi gruntów.
• Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
• wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
• jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Wyjątek, co do osoby podatnika wprowadza art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, stanowiąc, że jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
Grunty będące we współwłasności
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Co do tej zasady ustawodawca w art. 3 ust. 6 ustawy o podatku rolnym wprowadził wyjątek, stanowiąc, że jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Terminy złożenia - Informacja o gruntach/deklaracja na podatek rolny
Osoby fizyczne są zobowiązane składać informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia:
• Okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego
• Zmian polegających na: zajęciu gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub zaprzestaniu prowadzenia tej działalności i przywróceniu na tych gruntach działalności rolniczej
• Innych powodów zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gruntów (np. sprzedaż lub kupno gruntu).

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane są składać deklarację na podatek rolny w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto są zobowiązane odpowiednio skorygować deklaracje, w przypadku zaistnienia zmian polegających na: zajęciu gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub zaprzestaniu prowadzenia tej działalności i przywrócenia na tych gruntach działalności rolniczej, innych powodów zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gruntów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


Terminy płatności podatku rolnego
Podatek rolny jest płatny przez:
• Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
z wyjątkiem obowiązującym od 1.1.2016 r. – jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Ustalanie należności z tytułu podatku rolnego
Zobowiązanie z tytułu podatku rolnego ustala się na podstawie równowartości pieniężnej
2,5 q żyta lub 5 q żyta oraz liczby hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych lub liczby hektarów fizycznych pozostałych gruntów.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona od tego, czy grunty tworzą, czy nie gospodarstwo rolne. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

WAŻNE. Podatek rolny może być płacony w wysokości równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, jeżeli powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (jest to wówczas gospodarstwo rolne) lub w wysokości równowartości pieniężnej 5 q żyta (grunty o powierzchni mniejszej niż 1 ha).


Równowartość pieniężna 2,5 q żyta lub 5 q żyta jest obliczana według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Powstanie, zmiana, wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.
Łączne zobowiązanie pieniężne
Pojęcie „łączne zobowiązanie pieniężne” zawiera art. 6c ustawy o podatku rolnym. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego organ podatkowy pobiera w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Ważne. Łączne zobowiązanie pieniężne ustala się w jednej decyzji administracyjnej, tzw. nakazie płatniczym.

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego
Przy ustalaniu należności podatkowej uwzględnia się zwolnienia i ulgi wymienione
w art. 12, art. 13, i art. 13c ustawy o podatku rolnym oraz określone w uchwale Rady Gminy Adamów Nr XXI/137/2004 z dnia 3 grudnia 2004roku oraz w uchwale Rady Gminy Adamów Nr XXIV/142/12z dnia 16 listopada 2012roku.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:26:00 | Data modyfikacji: 2013-04-30 10:26:48.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:26:00
Opublikowane przez: Piotr Brach