Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Piotr Nogas

 

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11b, 22 – 442 Adamów

pok. nr 13, tel. 846187724

 

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 do 15.00

 

 

KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

WYMAGANE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości /tj. gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy/.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do wniosku dołącza zgodę właściciela tego gruntu.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,

 2. tytuł prawny władania nieruchomością,

 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

 5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów – sekretariat pok. nr 5.

Opłaty

Złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Termin załatwienia sprawy
Zezwolenie wydawane jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia dostarczenia wniosku oraz załączników. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zezwolenie wydawane jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy

Pracownik Urzędu Gminy Adamów przeprowadza oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.), Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni - wydawane corocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Adamów wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami.

 

UWAGA

Zezwolenia Wójta Gminy nie wymaga usunięcie drzew i krzewów:

 1. w lasach;

 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

 3. na plantacjach drzew i krzewów;

 4. których wiek nie przekracza 10 lat;

 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT:

►Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt na terenie Gminy.

►Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wystąpienia na terenie Gminy bezdomnych zwierząt.

►Nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych psów.

►Współpraca z działającymi na terenie Gminy organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

►Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na terenie Gminy.

►Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

WYMAGANE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE


Wniosek, dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka), informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów – sekretariat pok. nr 5.

Opłaty

Od wydanego zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy: Nr 10963900092002005001220001 BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie wydawane jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia dostarczenia wniosku oraz załączników. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zezwolenie wydawane jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:

►Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia zanieczyszczenia środowiska.

►Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.

►Wykonywanie badań wody z wodociągów należących do Gminy Adamów i przekazywanie mieszkańcom Gminy informacji o jej jakości.

Nadzorowanie bieżącego funkcjonowania wodociągów i oczyszczalni ścieków należących do Gminy Adamów.

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

►Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

►oświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

►aport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

►arta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

►wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

►wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

►dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów – sekretariat pok. nr 5.

Opłaty

Od wydanej decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy: Nr 10963900092002005001220001 BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik Urzędu Gminy m.in.:

►weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,

►ustala strony postępowania,

►występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

►po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

►w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

► przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

►podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu na terenie Gminy nielegalnych (dzikich) składowisk odpadów.
 2. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców dotyczących zanieczyszczenia środowiska odpadami.
 3. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu.

WYMAGANE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM POMOCY W ZADANIAH ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

 

Przyjmowanie wniosków, kontrola nieruchomości pod kątem sprawdzenia zgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym, nadzorowanie prac wykonywanych przez podmiot wykonujący zadania oczyszczania nieruchomości z odpadów azbestowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami /wniosek oraz termin jego złożenia musi być zgodny z Regulaminem udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Adamów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest/. O udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli na realizację zadania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów – sekretariat pok. nr 5.

Opłaty

Złożenie wniosku, załączników do wniosku i udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu nie podlega opłacie skarbowej.

 

KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI NAD ZABYTKAMI:

►Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

►Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

   

KOMPETENCJE I ZADANIA Z ZAKRESU ROLNICTWA:

►Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.

►Koordynacja gospodarki nasiennej przez współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnie z potrzebami Gminy.

►Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie przekazywania mieszkańcom gminy komunikatów, informacji i wykazów środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania.

►Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

 

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
   - imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
   - informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
   - informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
  2. Oświadczenia wnioskodawcy, że:
   - dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
   - nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów – sekretariat pok. nr 5.

Opłaty

Od wydanej decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 30 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy: Nr 10963900092002005001220001 BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród

Termin i sposób załatwienia
Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia wydawane jest nie później niż w ciągu miesiąca od dnia dostarczenia wniosku oraz załączników. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zezwolenie wydawane jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.) oraz Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:44:26 | Data modyfikacji: 2013-04-30 10:07:10.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:44:26
Data modyfikacji: 2013-04-30 10:07:10
Opublikowane przez: