stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy

Jan Cios

 

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11b, 22-442 Adamów

pok. nr 1, tel 846187720

 

godziny urzędowania

poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 do 15:00

 

Do zadań na stanowisku ds. obronnych i obsługi Rady Gminy  należy w szczególności;

W zakresie spraw obronnych :

 1. Współdziałanie z organami wojskowymi i starostwem powiatowym,
 2. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny    oraz projektu zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego ww. Regulamin w życie.
 3. Tworzenie stałego dyżuru dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji.
 4. Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 6. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.
 7. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 8. Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
 10. Analizowanie  wniosków i nakładanie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych dla potrzeb Sił Zbrojnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz innych jednostek wykonujących zadania w zakresie obrony.
 11. Wystawianie wezwań do wykonania świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych.
 12. Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
 13. Przygotowywanie i prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 14. Udział w  przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 15. Prowadzenie czynności wyjaśniająco - poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 16. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 17. Sprawowanie funkcji sekretarza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 18. Opracowywanie dokumentów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 19. Współudział w opracowaniu planu obrony cywilnej Gminy.
 20. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
 21. Wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej.
 22. Opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu (przyjęcia) ludności.
 23. Opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
 24. Organizacja bazy magazynowej i prowadzenie ewidencji sprzętu.

 

W zakresie obsługi Rady Gminy:

 1. Obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń organów Gminy - Rady Gminy i Komisji Rady.
 2. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, wniosków  oraz interpelacji i zapytań  radnych.
 3. Przedkładanie uchwał Rady Gminy organowi nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 4. Przedkładanie uchwał Rady Gminy Komisarzowi Wyborczemu.
 5. Ewidencjonowanie zbioru przepisów prawa miejscowego.
 6. Wykonywanie w zleconym zakresie zadań wynikających z przepisów szczególnych związanych z wyborami Wójta, Rady Gminy, wyborami do Sejmu, Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami Prezydenta RP i przeprowadzania referendum.
 7. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników.
 8. Organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 9. Obsługa narad sołtysów.
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:36:19 | Data modyfikacji: 2013-04-30 09:38:43.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:36:19
Data modyfikacji: 2013-04-30 09:38:43
Opublikowane przez: