Informacja o podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 


1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 ustawy,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:


a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy.

 


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:


1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:


1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
2) grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
4) pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.


Terminy płatności i składania deklaracji w podatku od nieruchomości
Terminy płatności inne są dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a inne dla osób fizycznych.
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku. Wysokość poszczególnych rat podana jest w decyzji.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian dotyczących sposobu wykorzystywania budynku albo gruntów lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku . Podatek w takim przypadku ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. Termin do zawiadomienia to 14 dni od daty wystąpienia zmian.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane do sporządzenia do dnia 31-go stycznia każdego roku deklaracji podatkowej i wpłacać obliczony podatek od nieruchomości w terminie do 15-go miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:21:20 | Data modyfikacji: 2013-04-30 09:25:27.
Podatek od nieruchomości na 2016 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 roku zostały określone w Uchwale Nr VIII/71/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r.
Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, wynikającym z samego faktu posiadania nieruchomości podlegającej opodatkowaniu. Na wysokość opodatkowania nie ma wpływu fakt czerpania dochodów z nieruchomości (lub ponoszenia wydatków w celu jej utrzymania), stan majątkowy podatnika i jego możliwości płatnicze.
W przypadku osób fizycznych obowiązek podatkowy powstaje w drodze doręczenia decyzji podatkowej ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Osoby prawne zobowiązane są złożyć deklarację podatkową i same zadeklarować wysokość należnego zobowiązania (tzw. samoopodatkowanie).

Podatnicy podatku od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (chyba, że przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży wówczas na posiadaczu samoistnym).
 • Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanym.
 • Użytkownikami wieczystymi gruntów.
 • Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego ( z zastrzeżeniem, że obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnej i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie włądających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. Ważne Podatnikami są także współwłaściciele (współposiadacze) nieruchomości. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Terminy
Informacja o nieruchomościach/deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne są zobowiązane składać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia:

 • Okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
 • Zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zobowiązane są składać, w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiazek podatkowy powstał po tym dniu, - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto są zobowiązane odpowiednio skorygować deklarację w razie zasitnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Terminy płatności podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości jest płatny przez:

 • Osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 ,maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia
 • z wyjątkiem obowiazującym od 1.1.2016 r. - jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku od nieruchomości
Należność z tytułu podatku od nieruchomości wynika ze stawki podatku oraz podstawy opodatkowania.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają
• grunty,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ważne:
Grunty co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym) lub lasy (podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym). Jeżeli jednak grunty te są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas objete są podatkiem od nieruchomości.

Podstawowe pojęcia związane z Prawem budowlanym:

 • Budynek – to obiekt budowlany w rozmumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. Za trwale związany z gruntem budynek można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki: nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia oraz nie jest to obiekt wzniesiony twz. przemijającego użytku. Budynek podlega opodatkowaniu wg powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe.
 • Budowla- to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów PrBud niebędxący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów PrBud zwiazane z obiektem budowlanym które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale zwiazane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcie oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Budowlami nie są obiekty małej architektury, czyli np. kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np. (zakup nieruchomości). Od tej zasady obowiązuje wyjątek dotyczący budowli oraz budynku lub ich części. Ważne Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiazek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Zmiana wysokości podatku i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego.

Przepisy przewidują możliwość zmiany wysokości podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części. W takim przypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od piewrszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż nieruchomości).

Sposób powstania zobowiązania podatkowego a kategoria podatnika

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje

 • osób fizycznych - z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokośc podatku wydawanej na dany rok podatkowy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta m.in. na podstawie złożonej przez podatnika informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek niesposiadających osobowości prawnej - z mocy prawa (z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania).

Zwolenia od podatku od nieruchomosci


Przy ustalaniu należności podatkowej uwzględnia się ulgi i zwolnienia wymienione w art. 1b, zwolnienia ustawowe określone w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wprowadzone przez Radę Gminy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Adamów określone są w uchwale NR XXI/140/2004 Rady Gminy Adamów z dnia 3 grudnia 2004r.

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:59:02 | Data modyfikacji: 2016-01-22 07:23:34.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:59:02
Data modyfikacji: 2016-01-22 07:23:34
Opublikowane przez: Piotr Brach