Informacja o podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych - 2016 r.
 Uchwała Nr VIII/73/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:57.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu - do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.


Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1.  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2.  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4.  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.


Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów.


Wysokość stawek podatku określa rada gminy w drodze uchwały rady.

Rada może różnicować stawki podatku, uwzględniając rodzaj środka transportowego, ładowność, masę całkowitą, wiek, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

 


Podatek jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z tym że jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, to podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
  a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  b) do dnia 15 września roku podatkowego - II rata;
 2.  po dniu 1 września, to podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od środków transportowych powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany) lub zbyty.

Aktualne stawki podatkowe dla Gminy Adamów zawarto w uchwale-

 Nr XIII/68/11  Rady Gminy Adamów z dnia 25 listopada 2011 roku.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:13:59.
Data wprowadzenia: 2013-04-30 09:13:59
Opublikowane przez: