stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość, Adamów 11b, pokój nr 10. Tel 846187717- Inspektor Maria Szykuła


Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców;

Stanowisko ds. wydawania dowodów osobistych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).Uregulowania obowiązują od dnia 01.03.2015 roku.
 • Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212)

 

Realizuje zadania w zakresie:

 • Przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 • Wydawanie dowodów osobistych.
 • Unieważnianie dowodów osobistych.
 • Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 • Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
 • Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


Zasady wydawania dowodów osobistych:

Rozdział 3 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozdział 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie na wniosek o wydanie dowodu osobistego, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegajacej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, organ gminy zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

 

Wymagane dokumenty:

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przedstawiająca ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odzwierciedlająca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70- 80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z otwartymi oczami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

Wydanie dowodu następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób odbioru dowodu osobistego:

Art. 30 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu tej osoby (z powodu choroby lub niepełnosprawności) odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego.

Obiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

 

Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego

Art. 46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego ( wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu),
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu (wniosek należy złożyć niezwłocznie),
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (wniosek należy złożyć niezwłocznie),
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobą trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 

Sposób postępowania w sprawach utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

Art. 47- 51 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozdział 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212). Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

Unieważnienie utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu gminy lub placówki konsularnej RP.

 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, pokój nr 10. tel(084) 6187717

Realizuje zadania z zakresu:

 • Wykonywania obowiązku meldunkowego obywateli polskich
 • Wykonywania obowiązku meldunkowego cudzoziemców
 • Udostępniania danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
 • Prowadzenia i udostępniania stałego rejestru wyborców Gminy Adamów
 • Sporządzania i udostępniania spisu wyborców Gminy Adamów

 

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY/ POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego/Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 • Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego/ zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu.
 • Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

II. OPŁATY: nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały natomiast zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy organ dokonujący zameldowania wydaje osobie meldującej się na jej wniosek.

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ/ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej/Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
 • dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

II. OPŁATY: nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 • Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 • Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 • Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej/ zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY/ POBYT CZASOWY

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego/Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 • Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego/ zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu.
 • Ważny dokument podróży, a w przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, również inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 • Wiza lub inny ważny dokument podróży potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, karta pobytu lub decyzja Wojewody Lubelskiego zezwalająca na pobyt stały lub na czas oznaczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

II. OPŁATY: nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 • Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego/ czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  W przypadku, gdy nie dopełni ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
 • Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO/ CZASOWEGO

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)
  I. WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

II. OPŁATY: nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego/czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązany wymeldować się.
 • Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/ czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY/ CZASOWY
  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały/ pobyt czasowy
 • wypełniony druk meldunkowy Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)
 • kopia dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – oryginał dokumentu do wglądu
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty lub paszport - do wglądu

 

II. OPŁATY: opłata za decyzję administracyjną 10 zł

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23)

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów lub do wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłaty nie pobiera się.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 • W przypadku pobytu czasowego należy podać okres zameldowania.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO/ CZASOWEGO LUB ANULOWANIE CZYNNOŚCI MATERIALNO- TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012r., poz. 347 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/ pobytu czasowego lub wniosek o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały/ pobyt czasowy (dotyczy osoby, która w dacie zameldowania nie zamieszkiwała pod wskazanym adresem)
 • kopia dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – oryginał dokumentu do wglądu
 • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję, protokół z egzekucji komorniczej, wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty lub paszport - do wglądu

 

II. OPŁATY: opłata za decyzję administracyjną 10 zł

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się sekretariacie UG Adamów lub do wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłaty nie pobiera się.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

 

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2015 poz. 388 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz 783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. 2012r. Poz. 74)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
 • Do wglądu: dowód osobisty lub paszport w przypadku obywatela polskiego; w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość lub obywatelstwo.
 • Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (o ile są dostępne).
 • W przypadku składania wniosku o nadanie nr PESEL przez pełnomocnika:
  - pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

 

Opłaty:

-Nie pobiera się opłat za nadanie nr PESEL
-17 zł. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – w przypadku gdy osoba wnioskująca o nadanie nr PESEL działa przez pełnomocnika.

 

Uwagi:

 • Wniosek składa się w formie pisemnej.
 • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 

Termin odpowiedzi: Bez zbędnej zwłoki


Tryb odwoławczy: Brak – czynność materialno - techniczna

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL, REJESTRÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRÓW ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 388 ze. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2015r. , poz.783)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Z 2011, Nr 243, poz. 1450 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejstrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru |PESEL (Dz.U. Z 2011, Nr 195, poz. 1153)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL" lub "Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych" – w przypadku udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
 • dowód osobisty lub paszport – do wglądu
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • dokumenty uprawniające do żądania udostępnienia danych (np. wezwanie sądu, przysługujące wierzytelności)
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat

 

II. OPŁATY

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem ) – 31 zł.
 • W przypadku pełnomocnictwa opłata za jego złożenie wynosi 17 zł.
 • Opłaty można dokonać w kasie Urzędzie lub na rachunek bankowy.
 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (31 zł):
  - Opłata za złożenie pełnomocnictwa (17 zł)

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc


IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie składa się w sekretariacie UG Adamów lub do wydziału prowadzącego sprawę.
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 • Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 • Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
 • Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkiwania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych
  Wymienionym podmiotom udostępnienie danych następuje nieodpłatnie.
 • Dane, o których mowa powyżej mogą być udostępnione:
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
  Wymienionym podmiotom udostępnienie danych następuje odpłatnie.
 • Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW GMINY ADAMÓW OBYWATELI POLSKICH

Podstawa prawna

 • Art. 18 §7, art.19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.)
 • § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu

 

II. OPŁATY: Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Trzy dni od dnia wniesienia wniosku

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 • Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
 • Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców wyłącznie na swój pisemny wniosek.
 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie stosowny wniosek w urzędzie gminy.
 • Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 • Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

Podstawa prawna

 • Art. 18 §9 i §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.)
 • § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941 )

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał) - do wglądu

 

II. OPŁATY Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Trzy dni od dnia wniesienia wniosku

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie dotyczy

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Adamów przysługuje:

 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie członkowskim, którego są obywatelami.
 • Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
 • Wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna

 • Art. 18§12, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.)
 • § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

II. OPŁATY: Nie podlega opłacie

IV. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA: Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie dotyczy

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW/ SPISIE WYBORCÓW

Podstawa prawna:

 • art. 22 i art. 37§1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z e. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Reklamacja wskazująca na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu

 

II. OPŁATY: Nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Trzy dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 • Dwa dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację, osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Adamów do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
 • Skargę na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnosi się wnosi się w terminie 2 dni od doręczenia decyzji. Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Reklamacja dotyczyć może w szczególności:

 • pominięcia wyborcy w rejestrze/ spisie wyborców,
 • wpisania do rejestru/ spisu wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru/ spisu wyborców,
 • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

 

DOPISYWANIE DO SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna

 • Art. 28 i art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców obywatela Unii Europejskiej (dotyczy obywateli UE figurujących w stałym rejestrze wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

 

II. OPŁATY: Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA: Niezwłocznie

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie dotyczy


V. INFORMACJE DODATKOWE

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

 • właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
 • w której czasowo przebywa.
  Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. W wyborach uzupełniających do Senatu pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
 • W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborcą niepełnosprawnym, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, z zastrzeżeniem, iż w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta do spisu wyborców wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzane są wybory. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów chyba, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.
 • Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.

 

Spis wyborców składa się z:

 • części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
 • części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.

 

Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich.
Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:45:35 | Data modyfikacji: 2016-08-11 13:01:18.
Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:45:35
Data modyfikacji: 2016-08-11 13:01:18
Opublikowane przez: Piotr Brach