Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Adamów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198), są udostępniane na wniosek.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Druk do pobrania

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art.15 ust. 1)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11 b, 22-442 Adamów

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,Dz.U. nr 112, poz. 1198.

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.204.1195), wprowadzajacej m.in. regulacje dotyczące zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej, Urząd Gminy Adamów zgodnie z art. 23b ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje podmioty pragnące wykorzystać ponownie informacje publiczne zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Adamów do stosowania warunków określonych w art. 23b ust.2 pkt. 1,2,3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.


 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:41:00 | Data modyfikacji: 2013-04-24 09:50:02.
Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:41:00
Data modyfikacji: 2013-04-24 09:50:02
Opublikowane przez: