stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy

Ewa Kaliszczak

 

Urząd Gminy Adamów

Adamów 11b, 22-442 Adamów

pok. nr 5, tel 846187711

 

godziny urzędowania

poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 do 15:00

 

Do zadań na stanowisku d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy należy w szczególności;

►obsługa sekretariatu Wójta,

►prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej,

►obsługa interesantów,

►prowadzenie zbioru oraz rejestru zarządzeń Wójta oraz rejestru Umów zawieranych przez Wójta z podmiotami spoza struktury urzędu,

►prowadzenie rejestru upoważnień i wydanych pełnomocnictw,

►prowadzenie rejestru delegacji,

►prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

►prowadzenie ewidencji nadgodzin pracowników,

►prenumerata gazet i czasopism,

►udostępnianie informacji publicznej

 

 

POŚWIADCZANIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

WYMAGANE DOKUMENTY:

►wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu,

►dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu urzędnika,

►wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika,

►wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje,

OPŁATY:

Opłata skarbowa od czynności urzędowej:

►za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu - 9 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2012.1282 j.t)

►za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS lub KRUS – czynność nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2012.1282 j.t.).

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu gminy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu podpisu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Sekretariat – pok. Nr 5, II piętro, tel. 84 6186 102

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu plik do pobrania

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U.2007.27.185),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U.2011.237.1412),

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009.153.1227 j.t.),

UWAGI:

►Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96-101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ( Dz.U. 2002.42.369 j.t.), należy do zadań notariusza. Rozdział 4 ustawy - Prawo o notariacie (art. 96-101) określa zasady dokonywania przez notariusza następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazowym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
►Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 101 cytowanej ustawy, minister sprawiedliwości 12 kwietnia 1991 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. 2007.27.185). Zgodnie z par. 1 tego rozporządzenia, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej (a tak jest w większości gmin w kraju), wójtowie gmin zostali upoważnieni do poświadczania własnoręczności podpisu:
- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy, składającego oświadczenie.


Stwierdzenie własnoręczności podpisu w sprawach umowy dzierżawy nie podlegają pod przedmiotową regulację, dlatego też nie ma podstaw do żądania poświadczenia umowy.

Poświadczenia włanoręcznośći podpisu w tej sprawie powinien dokonać notariusz. 

 


 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:20:53 | Data modyfikacji: 2013-04-29 11:33:40.
Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:20:53
Data modyfikacji: 2013-04-29 11:33:40
Opublikowane przez: